skip to Main Content

Отворени са временните площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми

Вече са отворени временните площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми.
Площадките са 30 на брой в различни райони на София:
✔️те ще работят в сезона на смяна на гумите, като целта е гумите да не се оставят в междублокови пространства и върху зелените площи
Обектите, в които се извършва смяна на гуми, са задължени:
✔️да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните от дейността им гуми;
✔️да осигурят възможност за безплатно приемане на гумите от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите;
✔️да поставят на видно място табели, които съдържат информация за възможностите и начина за обратно приемане на използвани гуми.
За повече информация и адреси на временните площадки, моля вижте сайта на Столичния инспекторат:  https://bit.ly/3mg9pDb

Back To Top