skip to Main Content

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Национална гвардейска част, гр. София

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да имат средно или по-високо образование;
 • към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40
  години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените
  сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 44 години;
 • да са годни за военна служба;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо
  от реабилитацията;
 • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено
  престъпление от общ характер;
 • да нямат друго гражданство;
 • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно
  наказание „уволнение”;
 • да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на
  министъра на отбраната;
 • да са психологично пригодни
Back To Top