skip to Main Content

Обществено обсъждане на: Проект за виза за проучване и проектиране на „Паметник на децата, загинали по време на трагичните конфликти в България 1923-1944г.“ в парк „Княз-Борисова градина“СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

Изх. №КъмРСЦ23-ВК08-925-[2]/13.06.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

СО–РАЙОН „СРЕДЕЦ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на чл.12, т.6 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /НРНПОООПРУУТСО/, приета с Решение №661 на СОС по Протокол №41 от 12.10.2017г, Столична община – район „Средец“, Ви уведомява, че е издадена Заповед №РСЦ23-РД09-149/13.06.2023г. на Кмета на район „Средец“- СО за провеждане на обществено обсъждане на ПРОЕКТ за виза за проучване и проектиране на обект:
„Паметник на децата, загинали по време на трагичните конфликти в България 1923-1944г.“ в парк „Княз-Борисова градина“, имот с идентификатор 68134.109.11, район „Средец“, гр. София.

Представянето на проекта за виза ще се проведе на 05.07.2023г. /сряда/ от 17:30ч. в залата на Образцово Народно читалище „Антон Страшимиров“ (“Кино Влайкова“), ул. „Цар Иван Асен II“ №11.


Писмени становища, мнения и предложения по представения проект за виза, се адресират до Кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00ч. на 14.07.2023г. /петък/ в деловодството на района на ул. “Леге“, №6, ет.1, задължително към входящ №РСЦ23-ВК08-925, или на електронна поща utkr@sredec-sofia.org със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Подадените след определения срок становища не се разглеждат.


Проектът за виза се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул. ”Леге” №6, ет.4, ст.404 и е публикуван на интернет страницата на район ”Средец“ – www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“. Разяснения по него и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.


Заключителната дискусия ще се проведе на 19.07.2023г. /сряда/ от 17.30ч. в залата на Образцово Народно читалище „Антон Страшимиров“ (“Кино Влайкова“), ул. „Цар Иван Асен II“ № 11.


Обявлението, заедно със Заповед №РСЦ23-РД09-149/13.06.2023г. на Кмета на район „Средец“- СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ №6 и са публикувани на интернет страницата на район „Средец“ – www.sredec-sofia.org за сведение.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район ”Средец”

Заповед

Проект – виза

Снимки – място и макет

Протокол от проведено обществено обсъждане на 05-07-2023 г.

Становища 3-20

Становища 21-40

Становища 41-99

Становища 100-149

Становища 150-199

Становища 200-237

Становища 238 – 278

Становища 278 – 299

Становища 300 -330

Становища 331 – 360

Становища 361 – 390

Протокол от РЕСУТ – 28 август 2023 г.

Back To Top