skip to Main Content

На вниманието на собствениците и носители на ограничени вещни права: ЕС ул. Хр.Белчев”24

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. „Леге” № 6 тел. 02/948 43 17 факс02/ 9861837

РСЦ20-ГР94-896/20.10.2021г.
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ
И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА :
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ-
ул. „Христо Белчев“ № 24

гр. София, ул. Христо Белчев 24

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съобщаваме Ви, че в район „Средец” е образувана преписка от ЕС-бул. Витоша“ № 39 с искане: Разрешаване изработване проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- ИПР за образуване на общ урегулиран поземлен имот – УПИ V-7,17 от кв.391, м. „Зони Г- Център“ /част/, район „Средец“, между УПИ V-7 , с идентификатор 68134.102.7 , с адрес ул. „Христо Белчев“ № 24 и УПИ XIV-17 , с идентификатор 68134.102.17, с адрес бул. „Витоша“ № 39 , кв.391, м. „Зони Г-Център“/част/, район „Средец“.
Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със Заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, достъп до информацията може да получите след предварителна уговорка на тел. 02/948-43-57, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч., в 14-дневен срок от получаване на съобщението ,като заинтересовани лица по реда на чл. 134 , ал.2, т.6 от ЗУТ за да се запознаете с искането на ЕС-бул. „Витоша“ № 39.
Забележка :Съобщението се прави по реда на § 4 от ДР на ЗУТ за ЕС-ул. „Христо Белчев“ № 24 поради това ,че в район „Средец“ няма данни за избран Председател на ЕС- ул. „Христо Белчев“ № 24.

Арх. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район „Средец“

 

Back To Top