skip to Main Content

Места за търговия на открито за продажба на: коледни подаръци, сувенири и лакомства за не по-малко от 5 дни и на площ не по-малка от 2 м2 на територията на район „Средец”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. “Леге” № 6 тел. 948 43 38 факс 986 18 37 www.sredec-sofia.org

З А П О В Е Д

№ РСЦ21 – РД 09 – 252/02.12.2021

Във връзка със създаване на по-добра организация на търговската дейност в район „Средец“ по време на коледните и новогодишни празници и събиране на дължимите такси, на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 27 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община и чл. 30, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и на основание заповед на кмета на Столична община № СОА21-РД09- 2247 /30.11.2021 г.,

О П Р Е Д Е Л Я М:
Следните места за търговия на открито за продажба на:

  1. Коледни подаръци, коледни сувенири, сурвакници и др. на площ не по-малко от 2 м2 и за не по-малко от 5 дни на територията на район „Средец”, както следва:
Адрес Бр. места
ул. „Г.С.Раковски“ № 123 – до вход на градина Кристал 1
пл. „Света Неделя“ – пред църквата5
пл. „Гарибалди“ 3
ул. „Дякон Игнатий“ №19 1
ул. „Дякон Игнатий“ №21 1
ул. „Граф Игнатиев“ № 51
ул. „Граф Игнатиев“ № 7 1
ул. „Граф Игнатиев“ №111
ул. „Граф Игнатиев“ № 13 1
ул. „Граф Игнатиев“ № 191
ул. „Граф Игнатиев“ № 211
ул. “Граф Игнатиев” № 23 1
ул. “Граф Игнатиев” № 27 1
ул. „Граф Игнатиев“ № 39 1
ул. „Граф Игнатиев“№ 42 1
ул. „Граф Игнатиев“№ 43 1
ул. „Граф Игнатиев“ № 44 1
бул. “Патриарх Евтимий “№ 662
Пл. „П. Р. Славейков“ № 7; 8; 9 3
Бул. „Витоша“ № 1-73
Бул. „Витоша“ № 9-13 2
Бул. „Витоша“ № 21 1
Бул. „Витоша“ № 33 1
Бул. „Витоша“ № 45 1
Бул. „Витоша“ № 51 1
Бул. „Витоша“ № 61 1
Метростанция НС „В.Левски” – ляво 2
Метростанция НС „В.Левски” – дясно 2
Метростанция СУ „Св. Кл.Охридски” (вход Княжеска градина) 2
ОБЩО: 44 места

2. Елхи, клони и дрянови клони на площ от не по-малко от 4 м2 и за не по-малко от 5 дни, както следва:

АдресБрой места
Метростанция НС „В.Левски” – дясно 1
Метростанция НС „В.Левски” – ляво 1
Метростанция СУ „Св. Кл.Охридски” (вход Княжеска градина) 1
Ул. „Граф Игнатиев“ № 40-42 2
ОБЩО: 5 места

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ С КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ, КОЛЕДНИ СУВЕНИРИ, СУРВАКНИЦИ, ЕЛХОВИ И ДРЯНОВИ КЛОНИ И ДР.:

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Найден Крумов – началник отдел РКТСД на район „Средец”.

Срокът на действие на заповедта е от 13.12.2021 г. до 09.01.2022 г.
Издаването на разрешения става до изчерпване на посочените в настоящата заповед места. При регистриране на повече желаещи за едно място от определените със заповедта, редът ще бъде определян на случаен принцип в присъствието на нотариус на 09.12.2021 г.

Всяко физическо лице може да кандидатства за едно място и от свое име.
Няма да бъдат одобрявани заявленията на недобросъвестно ползвали мястото търговци в предходни периоди.
За така определените места за търговия на открито се издават разрешения за ползване на място по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община и съгласно чл. 30, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Заявленията се приемат в деловодството на район „Средец” на ул. „Леге” № 6, ет. 1 на 06 и 07.12.2021 г. от 9:00 до 17:30 ч.
Подписаните разрешения се получават лично срещу представяне на лична карта на касата на район „Средец” на ул. „Леге” №6, ет.1 от 13.12.2021 г.
При провеждане на търговската дейност да се спазват всички мерки и изисквания, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването и с обявената извънредна епидемична обстановка.

При използване на местата да се спазват изискванията за безопасност на движението, опазване на чистотата и обществения ред.
В разрешенията да се посочи точната стокова спецификация и срокът, за който се издават, като таксите се определят съгласно чл. 30 т. 3 и Приложение 1 т. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от СО.
Търговията на открито извън определените в заповедта места е забранена.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район “Средец”

Заповед

Back To Top