skip to Main Content

Места за търговия на открито за продажба на цветя на площ от 2 м2 и с продължителност не по-кратка от 2 дни на територията на район „Средец”

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ С ЦВЕТЯ:

• Срокът на действие на заповедта е от 14.09.2022 г. до 17.09.2022 г., включително.
• Издаване на разрешения става по реда на подаване на заявленията, до изчерпване на посочените в настоящата заповед места. Предимство имат кандидати, добросъвестно ползвали мястото в предходни периоди, търговци с адрес на територията на Столична община. Всяко физическо лице може да кандидатства за едно място.
• За така определените места за търговия на открито се издават разрешения за ползване на място по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община и съгласно чл. 30, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
• Заявления се приемат в деловодството на район „Средец” на ул. „Леге” №6 до 09.09.2022 г., включително от 9:00 до 17:30 ч.
• Подписаните разрешения се получават лично срещу представяне на лична карта на касата на район „Средец”, ул. „Леге” №6, ет. 1 на 14.09.2022 г.
• При използване на местата да се спазват изискванията за безопастност на движението, опазване на чистотата и обществения ред, съгласно нормативната уредба на СО. Да не се допуска струпване на хора и да се спазват строго противоепидемичните мерки.
• В разрешенията да се посочи точната стокова спецификация и срокът, за който се издават, като таксите се определят съгласно чл.30, т.3 и Приложение 1 т.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от СО.
• Търговията на открито извън определените в заповедта места е забранена.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Найден Крумов началник отдел РКТСД на район „Средец”

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район “Средец”

Back To Top