skip to Main Content

Места за коледни подаръци, сувенири, и сурвакници, за не по-малко от 5 дни, на територията на район „Средец”

Във връзка със създаване на по-добра организация на търговската дейност в район „Средец“ по време на коледните и новогодишни празници и събиране на дължимите такси, на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 27 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, чл. 36ж от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, чл. 30, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и на основание заповед на кмета на Столична община № СОА23-РД09- 2612/05.12.2023 г.,

Back To Top