skip to Main Content

Конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” в отдел ”Правно и информационно обслужване, човешки ресурси” /ПИОЧР/

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РСЦ21-РД09-258/09.12.2021 г. на Кмета на район „Средец”,

ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността „Старши юрисконсулт” в отдел ”Правно и информационно обслужване, човешки ресурси” /ПИОЧР/, район „Средец”

Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 работно място.

 1. Кратко описание на длъжността:
  Осъществяване на процесуално представителство на Столична община пред съдебните органи на Република България; изготвяне на становища или разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на района; активно подпомагане провеждането на конкурси за държавни служители; участие в подготовката на документи по Закона за обществените поръчки и други нормативни актове, свързани с дейността на района.
  Област на дейността: всички насоки от дейността на районната администрация; всички проблеми от правно естество и указания за прилагане на нормативната база във всички сфери на работа на районната администрация.
 2. Изисквания за заемане на длъжността:
  2.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен – „магистър”.
  2.2. Област на висше образование: „Право” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и придобита юридическа правоспособност (успешно издържан теоритико-практичен изпит по юридическа правоспособност).
  2.3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 1 година в съответната област и/или в администрация или минимален ранг V младши.
  2.4. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
  3.1. Отлично познаване на действащата нормативна уредба за работата на общинската и районната администрация – АПК, ГПК, ЗАНН, КТ, ЗДСл, ЗОС, ЗУЕС, ЗУТ, ЗМДТ, наредби правилници и др.
  3.2 Познаване на подзаконовите нормативни актове на СОС – НРУИТДТСО, НОС, НУРПТК, НРУУРОЖТСО, НПОРИМДЕРДТСО и др.
  3.3. Компютърни умения: да познава основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността – работа с WORD, EXCEL и други специализирани програмни продукти (като АКСТЪР ОФИС, СИЕЛА НОРМА и др.).
 4. Минимален размер на основната заплата: от 710 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).
 5. Начин на провеждане на конкурса, чрез:
  5.1. Решаване на тест
  5.2 Провеждане на интервю.
 6. Необходими документи за кандидатстване:
  6.1. Писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №2) към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС;
  6.2. Декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
  6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност; (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага).
  6.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит- трудова книжка, служебна книжка, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /.
  6.5. Сертификати, удостоверения или други документи, свързани с допълнителни обучения в областта на професионалната област, ако има такива.
  6.6. Автобиография – да съдържа подробна информация.
 7. Място и срок за подаване на документи:
  7.1. Документи се подават лично или чрез пълномощник в сградата на СО – Район „Средец” – гр. София 1000 , ул. „Леге” № 6, етаж І – Деловодство, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. в срок – 14 дни от публикуване на обявлението.
  7.2. Документите може да се подават по електронен път, на електронна поща info@sredec-sofia.org , като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
  7.3. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).
  Образци за писменото заявление за участие в конкурса (Приложение №2) към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list.
 8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло, намиращо се на партера Район „Средец” и интернет страница на СО-Район „Средец” /www.sredec-sofia.org/.
 9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ /П/
Кмет на район “Средец”

Обява

Декларация за участие в конкурс

Заявление за участие в конкурс

Допуснати и недопуснати кандидати

Информационни източници

Back To Top