skip to Main Content

Компенсации за 23/24 година за деца неприети в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини поради липса на свободни места

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че с Постановление № 206 от 23.10.2023 г. е приета Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Наредбата е публикувана на 27.10.2023 г. в бр. 90 на „Държавен вестник“ и влезе в сила от деня на обнародването й.
В чл. 7, ал. 2 са регламентирани нови срокове за подаване на заявленията за изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите на деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението им, когато децата не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места:
• до 5-и ноември за периода 1 септември – 31 октомври на текущата година;
• до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
• до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
• до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
• до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
• до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година.

Повече подробности можете да намерите тук

Back To Top