skip to Main Content

Издадено разрешително от НАГ за поставяне на паметна плоча на актрисата Славка Славова“ на бул.”Цариградско шосе” №15, вх. А

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

Изх.№ РСЦ23-ВК08-282/28.02.2023г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ.15 ОТ АПК

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ XIII-2, бул. „Цариградско шосе“ №15

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.31 от НПОРИМДЕРДТСО и §4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам, че Главният архитект на Столична община е издал разрешение за поставяне №9 от 01.02.2023г. по одобрен (съгласуван) от НАГ проект за „Монументално-декоративни елементи: Паметна плоча на актрисата Славка Славова“ на сградата с административен адрес бул.”Цариградско шосе” №15, вх. А, поземлен имот с идентификатор 68134.108.30 УПИ XIII-2, кв.4, м. “Трета извънградска част”, район „Средец“, гр. София. 

Издаденото разрешение за поставяне се съхранява в техническата служба на район”Средец”, ул.”Леге” N 6, ет.4, ст.404 и е публикувано на интернет страницата на район ”Средец” www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“. Разяснения по него може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.
Разрешението за поставяне може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.(4) от ЗУТ пред Административен съд – София град, в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение.
За подаване на предложение или сигнал не се изисква наличие на личен и пряк правен интерес, съгласно чл.15 от АПК.

Жалбите се подават в два екземпляра в район „Средец”, ул. „Леге” №6, чрез НАГ- СО до Административен съд София- град.                           

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район ”Средец”

Back To Top