skip to Main Content

Важна информация за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица – наематели и ползватели на общински нежилищни имоти

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Решение № 828 от 16.12.2021 г. на Столичен общински съвет

С Решение № 828 от 16.12.2021 г. по Протокол № 44, т. 22, се дава възможност за временно освобождаване – изцяло или частично, от задължението за заплащане на наем от лица – наематели и ползватели на общински нежилищни имоти, за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

Документите по т.6 и т.7 от Решението се подават до 30.04.2022 г.

За кандидатстване по посоченото решение, трябва да се подаде заявление с приложени изискуемите в Решението документи:

  1. Декларация по образец на заявителя;
  2. За лицата, регистрирани по ЗДДС: справка-декларация по чл.125 от ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 от ЗДДС за периода на въведените противоепидемични мерки и при доказване на спад на продажбите от 20% до 50% и над 50% за същия период на 2019 година;
  3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС: свидетелство за регистрация на фискалното устройство, месечен отчет за периода на действие на въведените противоепидемични мерки и при доказване на спад на приходите от продажби от 20% до 50% и над 50% за същия период на 2019 година;
  4. Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК на лицата – наематели, респективно ползватели на общински нежилищни имоти за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни.

Място на подаване на заявлението:
Столична община – район “Средец” – гр. София 1000, ул. “Леге” № 6 – деловодство.
Срок за подаване на документи: до 30.04.2022 г.

Back To Top