skip to Main Content

Допустими бенефициенти по процедурата са:

  • Държавни органи;
  • Областни администрации;
  • Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват на допустимите дейности;
  • Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);
  • Представители на бизнеса (предприятията);
  • Научна и академична общност, вкл. училища и висши учебни заведения;
  • Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост;
  • Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в случай на общинска собственост);
  • Културни институти;
  • Други организации от публичния сектор.

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство. В реализацията на една проектна идея не могат да участват повече от 5 партньора (кандидат/водещ партньор и 4 партньора).

Крайният срок за подаване на проектни идеи е 09.05.2024 година, 17.30 часа.

Проектните предложения се подават само по електронен път на  projects@sofia.bg

За повече информация: https://www.sofia.bg/prr-prioritet1/-/categories/60948489

Back To Top