skip to Main Content

Във връзка с прилагане на Наредбата № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, на официалната страница на Агенцията за социално подпомагане е създадена електронна форма за задаване на актуални въпроси от гражданите и общините по тази тематика. Рубриката е достъпна на следния адрес: http://www.asp.government.bg/mehaniz-m-za-licna-pomos

СО – район „Средец“ обявява процедура за включване в Механизма лична помощ във връзка с влязла в сила от 05.07.2019 г. Наредба № РД07-7/28.06.2019 г. издадена от Министъра на труда и социалната политика.

Право на лична помощ имат:

Лица с увреждания (ползвател), на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания с определен брой часове за лична помощ.

Ползвател, който иска да му бъде предоставена лична помощ подава лично или чрез изрично упълномощено от него лице заявление-декларация по образец  по настоящия адрес в район „Средец“, като вписват и предпочитанията си за назначаване на асистент за предоставяне на механизма лична помощ.
Към заявлението се прилагат следните документи:

  • Издадено направление съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за хора с увреждания с определения брой часове;
  • Документ за самоличност (за справка).

За асистенти могат да подават заявления само дееспособни лица, които не са:

  • поставени под запрещение;
  • осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие.

Лицата, които желаят да кандидатстват за длъжността „Асистент“, подават заявление-декларация по образец в район „Средец“, като вписват и предпочитанията си за назначаване като асистент за предоставяне на механизма лична помощ на конкретен/и ползвател/и.
Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:

  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография;
  • Декларация, че не са налагани наказателни мерки за защита по Закона за домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ ( по образец)
  • Копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОПРЧР 2014-2020г и/или други програми и проекти.

Длъжността „Асистент“ се заема след събеседване с доставчика на лична помощ и вписването му в списъка за кандидатите за асистенти в СО – район „Средец“.

Документите могат да се подават лично; с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на електронна поща info@sredec-sofia.org съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък “Регламент (ЕС) № 910/2014”, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Документите могат да се приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ необходимост.

Заявления-декларации от ползвателите и кандидати за асистенти ще се приемат в деловодството на СО – район „Средец“ с адрес: гр. София, 1000, ул. “Леге” №6, от 09.00 ч. до 17.30 ч.  от понеделник до петък.

Back To Top