skip to Main Content

Администрацията на СО – район „Студентски“ уведомява гласоподавателите, че всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на районната администрация с адрес ж.к. „Студентски град“ бл.5, Център за информация и услуги – 1-ви етаж, гише № № 3, 4, 5 и 6, срещу представен валиден документ за самоличност, се приемат заявления, както следва:

1. Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от ИК) – Приложение № 11-НС. Искането се подава на място в районната администрация, чрез интернет страницата на Столична община или чрез Системата за сигурно електронно връчване.
Срок: до предаването на списъците на СИ

2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК) – Приложение № 14-НС. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс, чрез електронната поща на района: rajon@studentski-so.org с електронно заявление със същото съдържание или чрез Системата за сигурно електронно връчване.
Срок: до 17:00 часа на 20.03.2021 г.
Срок: до 17:00 часа на 29.03.2021 г.

3. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал.1, 2, 3 и 4 и чл.114 от ИК) – Приложение № 18-НС. Удостоверението се издава от органите по чл. 23, ал. 1 ИК и се получава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Заявлението се подава на място в районната администрация или чрез Системата за сигурно електронно връчване.
Срок: до 17:00 часа на 20.03.2021 г.

4. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл.36,ал.1от ИК) – Приложение № 12-НС. Заявлението се подава на място в районната администрация, чрез интернет страницата на Столична община или чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписано с електронен подпис.
Срок: до 17:00 часа на 20.03.2021 г.

5. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл.43, ал.1, изр.1 от ИК) – Приложение № 8-НС. Заявлението се подава и приема на място в районната администрация или през Системата за сигурно електронно връчване.
Срок: до 17:00 часа на 27.03.2021 г.

6. Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК) – Приложение № 9-НС. Заявлението се подават от избирател, до кмета на района на място в районната администрация или чрез Системата за сигурно електронно връчване.
Срок: до предаването на списъците на СИК

7. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2-6 от ИК) – Приложение № 10-НС. Искането се подава на място в районната администрация, чрез интернет страницата на Столична община или чрез Системата за сигурно електронно връчване.
Срок: до предаването на списъците на СИК

8. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал.2, т.1,2 и 3 от ИК) – Приложение № 13-НСУдостоверението се издава на място в районната администрация в изборния ден.
Срок: в изборния ден

Back To Top