skip to Main Content

Район ‘Средец’ приключи предоставянето на услуга “Патронажна грижа +”

Стартира предоставянето на услуга патронажна грижа по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

Патронажната услуга е интегрирана услуга със здравен и социален компонент и ще се предоставя за период от 12 /дванадесет/месеца.

ОТ УСЛУГАТА ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ:
–    хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.,
–    и други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 и т.н.

Патронажната услуга се предоставя от специалисти, които подпомагат хората в техните домове, в ежедневните им дейности съобразно индивидуалните потребности на всеки.
Всеки, който желае, има възможност да ползва услугата до 2 часа на ден.

Дейностите, които ще се предоставят са:

–    Почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица от целевите групи по проекта.
–    Допълваща дейност: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
–    Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ И ДА ЗАЯВИТЕ УСЛУГАТА:
За да се включите, като потребител, е необходимо да се попълни Заявление.
Имате възможност да изпратите заявлението и необходимите документи на
•    електрона поща: info@sredec-sofia.org (сканирани документи);
•    лично, на място в деловодството на район СО-„Средец“ – от 09:00 до 17:00 всеки работен ден на ул. „Леге“ №6

Информация за програмата и желание за записване може да получите на телефон: 0885 326269   – всеки работен ден (09:00 до 16:30 часа)

 

 

Back To Top