skip to Main Content

От 27.09.2023 г. родителите имат възможност да подават документи за изплащане на компенсации през нов модул на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.) и Постановление № 231 от 1 август 2022 г., по предложение на районни администрации Лозенец, Витоша и Овча купел беше разработен модул „Компенсации“ в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас).
Чрез новия модул се дигитализират процесите по подаване на документи от родителите на неприетите деца и тяхната обработка от служителите в районните администрации. Използват се наличните функционалности на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас за извършване на служебни проверки в НБД „Население“ на настоящия адрес на неприетото дете и неговия статус в регистрите на МОН.

Модул „Компенсации“ се внедрява в експлоатация от 27.09.2023 година, като всички документи за учебната 2023/2024 г. ще се подават и обработват по електронен път.

Родителите на неприетите деца, които преди 27.09.2023 г. са подали в районните администрации заявления и/или искания за компенсации за новата учебна 2023/2024 година, трябва да попълнят необходимите данни в модул „Компенсации“ в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас (https://kg.sofia.bg/#/home) и да прикачат в системата съответните документи, удостоверяващи разходите за отглеждане, възпитание и обучение на техните деца.

Подаването на заявления и искания се извършва през профила на детето в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас (https://kg.sofia.bg/#/home), като се избере меню/икона „Документи/Компенсации“:

Документите за учебната 2022/2023 година ще се подават и обработват по досегашния ред – на гише в районните администрации.

Уважаеми родители,
Във връзка с „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компесиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.“, приета с ПМС №76 от 05.03.2021 г.  ПМС №303 от 17.09.2021 г. и Заповед № РД-695/ 16.03.2021 г. на МОН, със средства от държавния бюджет ще се компенсират разходите на родители с деца от 3 годишна възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с отглеждането и обучението им за учебната 2022 – 2023 година, когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях.

Средствата за компенсиране на разходите ще се изплащат до приемането на детето в държавна или общинска детска градина или училище.

 • До коя дата и къде трябва да бъдат подадени заявленията, за да могат родителите да получат помощта?
  • В срок до 05 ноември 2022 г., ще се приемат заявления за кандидатстване за получаване на компенсации за цялата учебна година.
  • В срок до 5-число на месеците от Декември до Юли следващата календарна година – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението
 • Начин на подаване:
 • Исканията за изплащане на компенсации на извършените разходи за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в I клас, и при подадени заявления по т.1, се подават:
  • до 5-о число на месец Ноември – за периода от 15 Септември – 31 Октомври,
  • до 5-о число на месеците: Януари- за периода 1 Ноември – 31 Декември на предходната година, март, май, юли и октомври на текущата година – съответно за периодите 1януари – 28 февруари, 1 март – 30 април, 1 май-30 юни и 1 юли – 14 септември

ВАЖНО: В случаи, когато детето е посещавало целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище през част от месеца, родителят се компенсира пропорционално само за дните на посещение, за които има платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение, която следва да е редуцирана за този месец.

Необходими документи:

 • Заявление, с приложени документи както следва в зависимост от вида на направените разходи
 1. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище (Искане-образец-1):
  • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище (прилага се само към първото искане за изплащане, а за следващи период – само при настъпили промени);
  • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фактура и фискален бон;
  • Ежемесечна присъствена форма за отчетния период
 2. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца (Искане-образец-2):
  • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
  • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фактура и фискален бон;
  • Документ, удостоверяващ броя присъствени дни за отчетния период
 3. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица или за отглеждане на дете в размер 20 на сто от разходите по договори за обучение, сключени с физически лица (Искане-образец-3):
  • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
  • Предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
  • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
  • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
  • Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.
  • Документ, удостоверяващ броя присъствени дни за отчетния период.

На какви условия трябва да отговарят желаещите да кандидатстват за помощта (уточнение: на каква възраст трябва да са децата)?

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно на следните 6 условия:

 1. Детето е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година.
 2. Детето не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.
 4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.
 5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране.
 6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази Наредба.

Уважаеми родители,
Във връзка с „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компесиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.“, приета с ПМС №76 от 05.03.2021 г.  ПМС №303 от 17.09.2021 г. и Заповед № РД-695/ 16.03.2021 г. на МОН, със средства от държавния бюджет ще се компенсират разходите на родители с деца от 3 годишна възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с отглеждането и обучението им за учебната 2021 – 2022 година, когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях.

Средствата за компенсиране на разходите ще се изплащат до приемането на детето в държавна или общинска детска градина или училище.

 • До коя дата и къде трябва да бъдат подадени заявленията, за да могат родителите да получат помощта?
  • В срок до 05 ноември 2021 г., ще се приемат заявления за кандидатстване за получаване на компенсации за цялата учебна година.
  • В срок до 5-число на месеците от Декември до Юли следващата календарна година – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението
 • Начин на подаване:
 • Исканията за изплащане на компенсации на извършените разходи за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в I клас, и при подадени заявления по т.1, се подават:
  • до 5-о число на месец Ноември – за периода от 15 Септември – 31 Октомври,
  • до 5-о число на месеците: Януари- за периода 1 Ноември – 31 Декември на предходната година, март, май, юли и октомври на текущата година – съответно за периодите 1януари – 28 февруари, 1 март – 30 април, 1 май-30 юни и 1 юли – 14 септември

ВАЖНО: В случаи, когато детето е посещавало целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище през част от месеца, родителят се компенсира пропорционално само за дните на посещение, за които има платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение, която следва да е редуцирана за този месец.

Необходими документи:

 • Заявление, с приложени документи както следва в зависимост от вида на направените разходи
 1. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище (Искане-образец-1):
  • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище (прилага се само към първото искане за изплащане, а за следващи период – само при настъпили промени);
  • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фактура и фискален бон;
  • Ежемесечна присъствена форма за отчетния период
 2. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца (Искане-образец-2):
  • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
  • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фактура и фискален бон;
  • Ежемесечна присъствена форма за отчетния период
 3. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица или за отглеждане на дете в размер 20 на сто от разходите по договори за обучение, сключени с физически лица (Искане-образец-3):
  • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
  • Предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
  • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
  • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
  • Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.
  • Ежемесечна присъствена форма за отчетния период

На какви условия трябва да отговарят желаещите да кандидатстват за помощта (уточнение: на каква възраст трябва да са децата)?

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно на следните 6 условия:

 1. Детето е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година.
 2. Детето не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.
 4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.
 5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране.
 6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази Наредба.

Уважаеми родители,

Във връзка с „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компесиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.“, приета с ПМС №76 от 05.03.2021 г. и Заповед № РД-695/ 16.03.2021 г. на МОН, със средства от държавния бюджет ще се компенсират разходите на родители с деца от 3 годишна възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с отглеждането и обучението им за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 г., когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях.
Средствата за компенсиране на разходите ще се изплащат до приемането на детето в държавна или общинска детска градина или училище.

 1.  До коя дата и къде трябва да бъдат подадени заявленията, за да могат родителите да получат помощта?
 •  За учебната 2020/2021 година в срок до 30 април 2021 г., ще се приемат заявления за кандидатстване по мерките, както следва:

Лично: в деловодството на район „Средец“ – СО, ул. „Леге“ №6, или
По имейл: info@sredec-sofia.org,
(При подаване на заявлението по имейл е необходимо, същото да се донесе в оригинал в деня на подаване на искането за изплащане на компесации.)
•    Исканията за изплащане на компесации на извършените разходи от родители на деца от 3 годишна възразст до постъпването им в I клас, ще се подават:

–    до 5 юни 2021 г. – за периода от 1 януари до 31 май 2021 г.,
–    до 5 октомври 2021 г. – за периода от 1 юни до 14 септември 2021 г.

 1.  Необходими документи:
 •  Заявление, с приложени документи както следва в зависимост от вида на направените разходи
 1.  Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище (Искане-образец-1):
 •  Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
  •    Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;
 1.  Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца (Искане-образец-2):
 •  Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
  •    Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
 1.  Компенсации за извършваните разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица или за отглеждане на дете в размер 20 на сто от разходите по договори за обучение, сключени с физически лица (Искане-образец-3):
 •  Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
  •    Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
  •    Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
  •    Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
  •    Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

III.    На какви условия трябва да отговарят желаещите да кандидатстват за помощта (уточнение: на каква възраст трябва да са децата)?

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно  на следните 6 условия:

 1.  Детето  е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район  се намира настоящият адрес на детето, и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година.
  2.    Детето  не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.
  3.    Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.
  4.    За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина  или училище.
  5.    Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата  на държавно финансиране.
  6.    Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или  по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази Наредба.
Back To Top