skip to Main Content

Изпълнява се предоставянето на топъл обяд по Проект “Топъл обяд в Столична Община – район „Средец“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

На територията на СО-район “Средец” проекта стартира на 1 Ноември 2022 година и ще продължи до 30 юни 2024 г.

Необходими документи за кандидатстване: справка за месечен доход или ТЕЛК.

Целевите групи на програмата са:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;
  • лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Храната ще бъде приготвяна и доставяна през работните дни на седмицата като са съобразени всички предпазни и здравословни мерки.
За да бъде успешна кампанията, започваме да събираме информация за потребители, които отговарят на условията за подпомагане.

Моля, ако имате познати в нужда от района, да ни пишете на info@sredec-sofia.org, за да се свържем с тях или с Вас.

Проектът се съфинансира от Европейския социален фонд плюс по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП)

Прилежащи документи

Back To Top