skip to Main Content

Одобрен проект от НАГ- СО за рекламен елемент по индивидуален проект на стена без отвори, 4/3 м. и 4/8 м. с издадено разрешение за поставяне №69 от 01.09.2021г., на кв.417, сграда/СОС с идентификатор 68134.103.124.1, м. „Зони Г- Центъра” (част), ул. „Граф Игнатиев” №22

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org


Изх.№ РСЦ21-ВК08-1688/10.09.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

        На основание §4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам,че НАГ- СО е одобрил проект за рекламен елемент по индивидуален проект на стена без отвори, 4/3 м. и 4/8 м. и е издадено разрешение за поставяне №69 от 01.09.2021г., на кв.417, сграда/СОС с идентификатор 68134.103.124.1, м. „Зони Г- Центъра” (част), ул. „Граф Игнатиев” №22.                  
           Разрешението за поставяне се съхранява в техническата служба на район”Средец”, ул.”Леге” №6, ет.4, ст.404. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по разрешението за поставяне и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 55, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч. Проектната документация се съхранява в НАГ, ул. „Сердика” №5.
           Ако имате възражения по разрешението за поставяне, имате право в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение да го обжалвате в писмен вид по реда на чл.215, ал.(4) от ЗУТ чрез НАГ-СО пред Административен съд София- град. Жалбите се подават в район „Средец”, ул. „Леге” №6.                     


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет  на район”Средец”:

Back To Top