skip to Main Content

Към Столична община – район „Средец“ функционира Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/.

МКБППМН е създадена на основание чл. 6, ал. 1, 2 и 3 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетнитеи съгласно Заповед на кмета на  СО – район „Средец“.

Председател на комисията е г-н Трайчо Трайков – Кмет на Столична община – район „Средец“. В състава на комисията са включени представители на общинската администрация, отговарящи за проблемите на образованието, представители на дирекциите „Социално подпомагане“, на полицията, както и педагози, психолози, юристи, лекари, общественици и други.

Председател: Трайчо Трайков – кмет на район „Средец”
Секретар: Емилия Кръстева

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните осъществява следните дейности:

 1. Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на СО – район  „Средец“, издирва и установява, съвместно с инспектора от Детска педагогическа стая и дирекция „Социално подпомагане“ малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;
 2. Налага възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви и престъпления;
 3. Следи отблизо поведението на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителни домове, както и на осъдените условно или предсрочно освободени от поправителния дом и взема мерки за тяхното по-нататъшно развитие;
 4. Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
 5. Налага мерки на родителите или лицата, които ги заместват, за които се установи, че не полагат допълнително грижи за възпитанието на децата си и те са извършили противообществена проява или престъпление като: предупреждение, задължаване да посещават  социално-организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието и глоба в размер от 50 до 1000 лева;
 6. Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в СО – район „Средец“ и прави предложение пред съответните държавни органи.

Задачи на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

 1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния – работа в училищата с директорите и педагогическото ръководство; с педагогическите съветници и класните ръководители; с родителските съвети и училищните настоятелства;
 2. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните;
 3. Срещи със специалисти в областта на превенцията на тютюнопушене, алкохол и наркотици;
 4. Контакти с децата, настанени в корекционно-възпитателни заведения;
 5. Превантивна работа с родителите и общопревантивни дейности, свързани със свободното време – спорт, изкуство;
 6. Летни спортни програми за деца от социално слаби семейства и деца в риск;
 7. Обучения и тренинги по актуални проблеми по отношение на поведението на малолетните и непълнолетните.

Към Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при СО – район „Средец“  има създаден „Консултативен кабинет“, който подпомага дейността на комисията, като:

 1. Консултира родители по отношение, на чиито деца има проведени възпитателни дела;
 2. Индивидуално консултира деца и младежи, с отклонения в поведението;
 3. Консултира деца и  родители, имащи проблеми с общуването и възпитанието;
 4. Осигурява социално подкрепа на излезлите от социално-педагогически интернати и възпитателни-училища интернати;
 5. Подпомага реинтегрирането на децата от улицата;

Към Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните работят обществени възпитатели, които са основна форма за индивидуално-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви или такива, които са поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание.

 1. Обществените възпитатели имат задача да оказват помощ на родителите или на лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитаването на малолетните и непълнолетните
 2. Общественият възпитател се определя от местната комисия, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършване на противообществени прояви на:
  – непълнолетни, освободени от наказателна отговорност и настанени във възпитателно училище – интернат;
  –  непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода;
  –  непълнолетни, изтърпели наказание лишаване от свобода или освободени предсрочно;
  – малолетни и непълнолетни, чийто престой във възпитателно училище-интернат и социално-педагогически интернат е прекратен;
  –  малолетни и непълнолетни, за които е приложима мярката предупреждение и наблюдение.

Back To Top