skip to Main Content
Указ № 213 на Президента на Републиката за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Централна избирателна комисия – https://www.cik.bg/bg/947

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с провеждането на предсрочни избори за народни представители за Народно събрание, насрочени на 02 октомври 2022г. с Указ № 213 от 01 август 2022г. на Президента на Република България (обн. в ДВ, бр. 61/02.08.2022г.), Кметът на район „Средец” ще проведе консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на 25.08.2021г./четвъртък/ от 10.00ч. в сградата на района на ул. „Леге” № 6, ет.2, заседателна зала.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец”

Важно за избирателите в изборите за народни представители за НС, насрочени за 02.10.2022 г.

Уважаеми съграждани,
Във връзка с краен срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от ИК) и подаване на заявления и вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК), Ви уведомяваме, че отдел „ГРАО“ на район „СРЕДЕЦ“ – СО, ще работи в съботни дни на 17.09.2022 г. и на 24.09.2022 г. с работно време от 9,00 ч. до 17.30 часа.

За избирателите с трайни увреждания

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия и постоянният им, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място, подават Заявление по образец – Приложение № 67-НС
Към заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия секция се прилагат копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК ИЛИ МЕДИЦИНСКА ЕПИКРИЗА за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
Саморъчно подписаното Заявление се подава от гражданите с постоянен или настоящ адрес (когато е направено искане съгласно чл. 36 от Изборния кодекс за гласуване по настоящ адрес) в район „Средец“ по един от следните начини:
– имейл: info@sredec-sofia.org
– факс 02 / 986-18-37
– пощата до район “Средец” на ул. “Леге” 6
– чрез Портала на Столична община за електронни услуги – изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г – https://www.sofia.bg/en/election
– в деловодството на район „Средец“ от упълномощено лице без необходимост от нотариална заверка.
Заявлението се подава не е по-късно от 14 дни преди изборния ден т.е. до 17-ти септември 2022. В случай, че е образувана подвижна избирателна секция -ПСИК, гражданите с трайни увреждания могат да подадат Заявление Приложение № 67-НС по гореописаните начини до 26 – ти септември 2022 г., за да бъдат дописани в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

(съгласно чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114 от ИК) Приложение № 25-НС Удостоверението се издава от органите по чл. 23, ал. 1 ИК и се приема лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Заявлението се подава на място в районната администрация;
Срок: до 17:30 часа на 17 – ти септември 2022 г.

Заявление за вписване при избор на списък по настоящ адрес

(съгласно чл.36, ал.1от ИК) – Приложение № 21-НС Заявлението се предлага на място в администрацията на района, чрез интернет страницата на Столична община или чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписано с електронен подпис;
Срок: до 17:30 часа на 17 – ти септември 2022 г.

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

(съгласно чл. 43, ал. 1, ИК) – Приложение № 17-НС Заявлението се предлага на място в администрацията на района или чрез интернет страницата на Столична община или чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписано с електронен подпис;
Срок: до 17:30 часа на 24 – ти септември 2022 г.

Други Заявления и декларации за избиратели във връзка изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.:

https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/documents

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – ИЗБОРИ

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

► Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 02 oктомври 2022 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.

► Чрез Държавна агенция за електронно управление (ДАЕУ) на следните адреси:

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910003

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004

► Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;

Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

Back To Top