skip to Main Content

Столична община – район „Средец“ в качеството си на доставчик на социални услуги продължава предоставянето на грижа в домашна среда и разширява достъпа с новата си социална услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 3 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

За повече информация и какви документи са необходими за кандидатстване, можете да получите тук или на тел. 02/948-43-10

Документи от кандидатите могат да се подават:

 • Лично – в деловодството на район „Средец“ – СО, ул. „Леге“ №6, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа
 • На електронна поща: info@sredec-sofia.org

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

ОБЯВА
за прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга
„Асистентска подкрепа“ (СУАП)

Столична община – район „Средец“ в качеството си на доставчик на социални услуги продължава предоставянето на грижа в домашна среда и разширява достъпа с новата си социална услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 3 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Кандидатите за потребители могат да заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 • Заявление-декларация (по образец – Приложение 1);
 • Документ за самоличност (за справка);
  • за дете – удостоверение за раждане (за справка);
  • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
  • документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК//НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие);
 • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копия);
 • Пълномощно (нот. заверено), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично (копие).

Документи от кандидатите могат да се подават:

 • Лично – в деловодството на район „Средец“ – СО, ул. „Леге“ №6, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа
 • На електронна поща: info@sredec-sofia.org

За допълнителна информация, можете да се свържете с нас на тел. 02/948-43-10

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

ОБЯВА
за прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Столична община – район „Средец“ в качеството си на доставчик на социални услуги продължава предоставянето на грижа в домашна среда и разширява достъпа с новата си социална услуга „Асистентска подкрепа“.
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

 • Заявление (по образец – Приложение 2)
 • Декларация (по образец – Приложение 3):
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
 • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
 • Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „социален асистент“ на пълен работен ден ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма потребители.

Документи от кандидатите могат да се подават:

 • Лично – в деловодството на район „Средец“ – СО, ул. „Леге“ №6, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа
 • На електронна поща: info@sredec-sofia.org

За допълнителна информация, можете да се свържете с нас на тел. 02/948-43-10

 

Back To Top