skip to Main Content

Цел на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) 

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) има за цел да осигури защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения, или в друг работен контекст.

Приложение на закона по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация

Лица, които могат да подават сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН

 

Ред за подаване за сигнали или публично оповестяване на информация:

Сигналите по реда на ЗЗЛПСПОИН се подават до служителите от СО-район „Средец“, които отговарят за тяхното разглеждане, писмено или устно по някой от следните начини:

  • e-mail: zzlpspoin@sredec-sofia.org
  • чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“, на адреса на СО-район „Средец“: гр. София, ул. „Леге“ № 6, София 1000;
  • на място, в стая № 304, находяща се в административната сграда на СО-район „Средец“: гр. София, ул. „Леге“ № 6;
  • чрез телефон (02) 948 43 19; (02) 948 43 21
  •  Забележка: разговорите не се записват!

 

Устният сигнал, освен по телефона, може да бъде подаден и чрез лична среща със служител на СО-район „Средец“, който отговаря на сигналите по реда на ЗЗЛПСПОИН, който на място да документира подадения сигнал чрез попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като предложи на подаващия сигнала да го подпише, при негово желание.

Забележка: При подаване на сигнал при лична среща, същата следва да е в уговорена със служителите от СО-район „Средец“, които отговарят за тяхното разглеждане, в подходящ срок и място, в рамките на установеното работното време на администрацията.

 

При подаване на писмен сигнал, същият може да бъде в свободен текст или чрез използване на Формуляра за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН.

Когато сигнализиращото лице не използва образеца на формуляр за регистриране на сигнал, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, ще установи контакт със сигнализиращото лице с цел попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН.

Забележка: Формулярът не е задължителен за попълване от сигнализиращото лице. В случай че се ползва, лицето следва задължително да попълни част I – V включително и да го подпише. При изпращане на формуляра по пощата – със саморъчен подпис, а при изпращане по електронна поща – подписан с квалифициран електронен подпис.

 

Образецът на Формуляр може да бъде намерен тук.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Важно! Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

 

Изисквания към сигналите:

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност.

По анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

 

Вътрешни правила

Приложение № 1, към чл. 2, ал. 2 от Правилата

Приложение № 3 към § 3 от Правилата

Back To Top