Столична Община Район "Средец"

Контакти

Приемни часове

Столична община - район "Средец" - гр. София 1000, ул. "Леге" № 6, Телефони: 02/948-43-17, Факс: 02/986-18-37, e-mail: info@sredec-sofia.org

ФРОНТ ОФИС 

Приемно време за граждани:
Всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. 

 

КМЕТ

Мария Ачкова

Приемно време всеки понеделник: 15:30 ч.-17:30 ч.

след предварително записване при

техническия сътрудник - Елица Гавазова на тел.:

02/948-43-22

Заместник-кметове и Секретар на района

Валери Манолов

сряда: 10:00 ч.-12:00 ч.

Любомир Ковачев

сряда: 10:00 ч.-12:00 ч.

Борислав Примов - Секретар на района

сряда: 10:00 ч.-12:00 ч.


арх. Жанета Колева - главен архитект

понеделник: 14:00 ч.-17:00 ч.

сряда: 10:00 ч.- 12:00 ч.   


Всички останали служители от администрацията на район "Средец"

понеделник: 14:00 ч.-17:00 ч.

сряда: 10:00 ч.- 12:00 ч.

Контакт с администрацията

Кмет

Мария Ачкова

02/948-43-22

m.achkova@sredec-sofia.org


Елица Гавазова - Технически сътрудник на кмета

02/948-43-22
еgavazova@sredec-sofia.org

Валери Манолов - Зам.- кмет

02/948-43-34, 02/980-55-02
v.manolov@sredec-sofia.org


Любомир Ковачев - Зам.- кмет

02/948-43-60, 02/987-71-79
l.kovachev@sredec-sofia.org


Борислав Примов - Секретар на района

02/948-43-19

b.primov@sredec-sofia.org
 

Фронт офис:

Деловодство: 02/948-43-17

ЕСГРАОН: 02/987-28-01, 02/948-43-42, 02/948-43-23

Гражданско състояние:

02/988-14-90, 02/948-43-15, 02/948-43-48

 

Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Стефка Арнаудова - Началник на отдел 
02/948-43-18
s.arnaudova@sredec-sofia.org

 

Ася Николова - Финансов контрольор

02/948-43-61

a.nikolova@sredec-sofia.org
 

Камелия Иванова - Главен счетоводител

02/948-43-46

k.ivanova@sredec-sofia.org

 

арх. Жанета Колева - Главен архитект 

02/948-43-30
j.koleva@sredec-sofia.org

 

Румен Тодоров - Главен експерт "ОРУОМПЗБ"

02/986-16-76
c.genchev@sredec-sofia.org

 

Емилия Кръстева - Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)

02/948-43-08
e.krasteva@sredec-sofoa.org

 

Отдел "Правно и информационно обслужване и човешки ресурси"

Ваня Мичева - юрисконсулт

02/948-43-21, 02/987-19-31

v.micheva@sredec-sofia.org

Цветелина Семерджиева - И.Д "Човешки ресурси"

02/948 43 58

c.semerjieva@sredec-sofia.org

Ирена Каменова - Каса

02/948-43-31
i.kamenova@sredec-sofia.org

 

Отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” ("УТКР") 

арх. Елица Виткова -  Старши експерт

02/948-43-12
е.vitkova@sredec-sofia.org

инж. Александрина Жекова -  Старши експерт “Кадастър и регулация” 

02/948-43-57
a.jekova@sredec-sofia.org

Теменуга Ангелова - Старши специалист

02/948-43-57

temenuga.an@gmail.com

ланд.арх. Ирена Пелова - Старши експерт

02/948-43-36

i.pelova@sredec-sofia.org

Анна Янева - Старши специалист

02/948-43-55

Ира Нотева - Старши специалист

02/948-43-55

арх. Мая Димитрова - Техник

02/948-43-55

m.dimitrova@sredec-sofia.org

 

Отдел "Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология” ("ИКСБЕ") 

инж. Илия Мавров - Началник на отдел

02/948-43-13
i.mavrov@sredec-sofia.org

инж. Милен Дянков - Главен инженер 

02/948-43-59
m.dyankov@sredec-sofia.org

арх. Антоанета Славчева - Старши експерт

02/948-43-27

Мария Христова - Старши експерт - еколог

02/948-43-36

0884/10-12-77 - само в работно време

Соня Цанкова - Старши специалист

02/948-43-54

инж. Мирослав Павлов - Старши експерт

02/948-43-54

Димитана Минева - Главен експерт

02/948-43-65

Гергана Кърджилова - Младши експерт

02/948-43-05

 

Отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” ("ФСОКССД") 

Неджля Сюлейман -  Началник на отдел

02/948-43-33

n.syuleyman@sredec-sofia.org

Светлана Янкова - Старши счетоводител "Здравеопазване"

02/948-43-39 

s.yankova@sredec-sofia.org

Маргарита Енева - Главен експерт “Образование и култура” 

02/948-43-53

m.eneva@sredec-sofia.org

Габриела Георгиева - Старши специалист „Култура“

02/948-43-53

g.georgieva@sredec-sofia.org

Георги Георгиев - Старши специалист „Спорт и физкултура“

02/948-43-10

g.georgiev@sredec-sofia.org

Петя Митрева - Старши специалист - счетоводител (домакин)

02/948-43-25 

 

Отдел "Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност” ("РКТСД") 

Найден Крумов - Началник на отдел

02/948-43-47
n.krumov@sredec-sofia.org

Ирина Личкова - Главен експерт

02/948-43-38

Албена Венкова - Главен експерт

02/948-43-45

Ани Данаилова - Старши експерт

02/948-43-45

 

Отдел “Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване” ("УОЕСЖН") 

Мария Дончева - Началник на отдел

02/948-43-35
m.doncheva@sredec-sofia.org

Евгения Аврамова - Главен експерт-юрист

02/948-43-56

e.avramova@sredec-sofia.org

Ваня Менгишева - Старши експерт

02/948-43-26

Маринела Цветкова - Главен специалист

02/948-43-50

-----------

Връзки с обществеността

Милена Илиева

02/948-43-41

m.ilieva@sredec-sofia.org

 

Ритуална зала "Средец"

02/829-40-61, 02/986-28-76