Столична Община Район "Средец"

Контакти

Приемни часове

Столична община - район "Средец" - гр. София 1000, ул. "Леге" № 6, Телефони: 02/948-43-17, Факс: 02/986-18-37, e-mail: info@sredec-sofia.org

ФРОНТ ОФИС

Приемно време за граждани:
Всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. 

 

КМЕТ

Мария Ачкова

Приемно време всеки понеделник: 15:30 ч.-17:30 ч.

след предварително записване при

техническия сътрудник - Димитър Георгиев на тел.:

02/948-43-22

 

Заместник-кметове и Секретар на района

Валери Манолов

сряда: 10:00 ч.-12:00 ч.

Любомир Ковачев

сряда: 10:00 ч.-12:00 ч.

Борислав Примов - Секретар на района

сряда: 10:00 ч.-12:00 ч.


арх. Жанета Колева - главен архитект

понеделник: 14:00 ч.-17:00 ч.

сряда: 10:00 ч.- 12:00 ч.


Всички останали служители от администрацията на район "Средец"

понеделник: 14:00 ч.-17:00 ч.

сряда: 10:00 ч.- 12:00 ч.

Контакт с администрацията

Кмет

Мария Ачкова

02/948-43-22

m.achkova@sredec-sofia.org


Димитър Георгиев - Технически сътрудник на кмета

02/948-43-22
d.georgiev@sredec-sofia.org


Валери Манолов - Зам.- кмет

02/948-43-34, 02/980-55-02
v.manolov@sredec-sofia.org


Любомир Ковачев - Зам.- кмет

02/948-43-60, 02/987-71-79
l.kovachev@sredec-sofia.org


Борислав Примов - Секретар на района

02/948-43-19

b.primov@sredec-sofia.org
 

Фронт офис:

Деловодство: 02/948-43-17

ЕСГРАОН: 02/987-28-01, 02/948-43-42, 02/948-43-23

Гражданско състояние:

02/988-14-90, 02/948-43-15, 02/948-43-48

 

Отдел "Гражданска администрация и административно обслужване"

Стефка Арнаудова - Началник на отдел 
02/948-43-18
s.arnaudova@sredec-sofia.org

 

Ася Николова - Финансов контрольор

02/948-43-41

a.nikolova@sredec-sofia.org
 

Главен счетоводител

02/948-43-46

 

арх. Жанета Колева - Главен архитект 

02/948-43-30
j.koleva@sredec-sofia.org

 

инж. Цветан Генчев - Главен експерт "ОРУОМПЗБ"

02/986-16-76
c.genchev@sredec-sofia.org

 

Емилия Кръстева - Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)

02/948-43-08
e.krasteva@sredec-sofoa.org

 

Отдел "Правно и информационно обслужване и човешки ресурси"

Диана Костева -  Главен юрисконсулт 

02/948-43-21, 02/987-43-14
d.kosteva@sredec-sofia.org

Ваня Мичева - юрисконсулт

02/948-43-21, 02/987-19-31

v.micheva@sredec-sofia.org

Иванка Костова - юрисконсулт

02/948-43-58

i.kostova@sredec-sofia.org

 

Цецилия Рашева  - Главен експерт “Човешки ресурси” 

02/948-43-31
c.rasheva@sredec-sofia.org

 

Отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” ("УТКР") 

арх. Мая Николова -  Началник на отдел

02/948-43-12
m.nikolova@sredec-sofia.org

инж. Александрина Жекова -  Старши експерт “Кадастър и регулация” 

02/948-43-57
a.jekova@sredec-sofia.org

ланд.арх. Ирена Пелова - Старши експерт

02/948-43-12

i.pelova@sredec-sofia.org

инж. Мирослав Павлов - Старши експерт

02/948-43-00

Ира Нотева - Старши специалист

02/948-43-55

Анна Янева - Старши-специалист

02/948-43-55

 

Отдел "Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология” ("ИКСБЕ") 

инж. Илия Мавров - Началник на отдел

02/948-43-13
i.mavrov@sredec-sofia.org

инж. Милен Дянков - Главен инженер 

02/948-43-59
m.dyankov@sredec-sofia.org

Мария Христова - Старши експерт - еколог

02/948-43-36

Соня Цанкова - Старши специалист

02/948-43-54

Димитана Минева - Главен експерт

02/948-43-65

Гергана Кърджилова - Младши експерт

02/948-43-05

 

Отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” ("ФСОКССД") 


Началник отдел  ФСОКССД

02/948-43-33
 

Петя Митрева - Старши специалист - счетоводител (домакин)

02/948-43-25

Доротея Панова - Главен експерт “Образование и култура” 

02/948-43-10
r.kancheva@sredec-sofia.org

Димитър Милов - Старши специалист „Култура“

02/948-43-53

d.milov@abv.bg

Георги Георгиев - Старши специалист „Спорт и физкултура“

02/948-43-53
g.georgiev@sredec-sofia.org

 

Отдел "Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност” ("РКТСД") 

Найден Крумов - Началник на отдел

02/948-43-47
n.krumov@sredec-sofia.org

Ирина Личкова - Главен експерт

02/948-43-38

Албена Венкова - Главен експерт

02/948-43-45

Ани Данаилова - Старши експерт

02/948-43-45

 

Отдел “Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване” ("УОЕСЖН") 

Мария Дончева - Началник на отдел

02/948-43-35
m.doncheva@sredec-sofia.org

Евгения Аврамова - Глевен експерт-юрист

02/948-43-41

e.avramova@sredec-sofia.org

Милена Илиева - Старши експерт, Връзки с обществеността

02/948-43-41

m.ilieva@sredec-sofia.org

Ваня Менгишева - Старши експерт

02/948-43-26

Маринела Цветкова - Главен специалист

02/948-43-50

-----------

Ритуална зала "Средец"

02/829-40-61, 02/986-28-76