Столична Община Район "Средец"

Контакти

Приемни часове

Столична община - район "Средец" - гр. София 1000, ул. "Леге" № 6, Телефони: 02/948-43-17,

 

Факс: 02/986-18-37, e-mail: info@sredec-sofia.org

ФРОНТ ОФИС 

Приемно време за граждани:
Всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. 

 

Банкова сметка за наеми, такси и услуги
IBAN: BG97SOMB91303124908901
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД
ФЦ “Денкоглу“
София, ул. „Денкоглу“№28

Банкова сметка за  гаранции и депозити
IBAN: BG88SOMB91303324908901
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД
ФЦ “Денкоглу“
София, ул. „Денкоглу“№28

 

“Местни данъци и такси” район “Средец”

адрес: София, ул. „Ген. Гурко“ № 12

Работно време: 8:30 ч.-17:00 ч., с плаваща обедна почивка от 12:00 ч. до 12:30 ч. и от 12:30 ч. до 13:00 ч.

тел. деловодство:  02 904 12 58;
тел. счетоводство:  02 904 12 59; 02 904 12 60;
тел. инспектори:  02 904 12 53; 02 904 12 54; 02 904 12 55; 02 904 12 56; 02 904 12 57; 02 904 12 62;
факс: 02 980 06 91; 

 

Дирекция ""Социално подпомагане" . филиал "Средец"

ул. "Съборна" №5 ет.1, тел: 02 9866979; 9876483

 

КМЕТ

Мария Ачкова

Приемно време всеки понеделник: 15:30 ч.-17:30 ч.

след предварително записване при

технически сътрудник - Елица Гавазова 

02/987-75-55

 

Заместник-кметове и Секретар на района

Валери Манолов

сряда: 10:00 ч.-12:00 ч.

Любомир Ковачев

сряда: 10:00 ч.-12:00 ч.

Борислав Примов - Секретар на района

сряда: 10:00 ч.-12:00 ч.


арх. Кристиан Яричков - главен архитект

понеделник: 14:00 ч.-17:00 ч.

сряда: 10:00 ч.- 12:00 ч.   


Всички останали служители от администрацията на район "Средец"

понеделник: 14:00 ч.-17:00 ч.

сряда: 10:00 ч.- 12:00 ч.

Контакт с администрацията

Кмет

Мария Ачкова

02/987-75-55

m.achkova@sredec-sofia.org


Елица Гавазова - Технически сътрудник на кмета

02/987-75-55

e.gavazova@sredec-sofia.org

 

Валери Манолов - Зам.- кмет

02/948-43-34, 02/980-55-02
v.manolov@sredec-sofia.org


Любомир Ковачев - Зам.- кмет

02/948-43-60, 02/987-71-79
l.kovachev@sredec-sofia.org


Борислав Примов - Секретар на района

02/948-43-19

b.primov@sredec-sofia.org

 

Фронт офис:

Деловодство: 02/948-43-17

ЕСГРАОН: 02/987-28-01, 02/948-43-42, 02/948-43-23

Гражданско състояние:

02/988-14-90, 02/948-43-15, 02/948-43-48

 

Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Стефка Арнаудова - Началник на отдел  
02/948-43-18

s.arnaudova@sredec-sofia.org

 

Ася Николова - Финансов контрольор

02/948-43-61

a.nikolova@sredec-sofia.org


Камелия Иванова - Главен счетоводител

02/948-43-46

k.ivanova@sredec-sofia.org

 

арх. Кристиан Яричков - Главен архитект 

02/948-43-30

kr.yarichkov@sredec-sofia.org

 

Владимир Стоименов - Главен експерт "ОРУОМПЗБ"

02/986-16-76

v.stoimenov@sredec-sofia.org

 

Емилия Кръстева - Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)

02/948-43-08
e.krasteva@sredec-sofoa.org

 

Отдел "Правно и информационно обслужване и човешки ресурси" ("ПИОЧР")

Ваня Мичева - Началник на отдел

02/948-43-21, 02/987-19-31

v.micheva@sredec-sofia.org

 

Цветелина Семерджиева - Юрисконсулт

02/948 43 58

c.semerjieva@sredec-sofia.org

 

Анна Йорданова - Главен експерт "Човешки ресурси"

02/948 43 31

a.yordanova@sredec-sofia.org

 

Отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” ("УТКР") 

арх. Кристиан Яричков - Началник на отдел

02/948-43-30

kr.yarichkov@sredec-sofia.org

 

арх. Елица Виткова -  Старши експерт

02/948-43-12
е.vitkova@sredec-sofia.org

 

инж. Александрина Жекова -  Старши експерт “Кадастър и регулация” 

02/948-43-57
a.jekova@sredec-sofia.org

 

Теменуга Ангелова - Старши специалист

02/948-43-57

temenuga.an@gmail.com

 

ланд.арх. Ирена Пелова - Старши експерт

02/948-43-36

i.pelova@sredec-sofia.org

 

Анна Янева - Старши специалист

02/948-43-55

 

Ира Нотева - Старши специалист

02/948-43-12

 

арх. Мая Димитрова - Техник

02/948-43-55

m.dimitrova@sredec-sofia.org

 

Отдел "Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология” ("ИКСБЕ") 

инж. Илия Мавров - Началник на отдел

02/948-43-13
i.mavrov@sredec-sofia.org

 

инж. Милен Дянков - Главен инженер 

02/948-43-59
m.dyankov@sredec-sofia.org

 

арх. Антоанета Славчева - Старши експерт

02/948-43-27

Мария Христова - Старши експерт - еколог

02/948-43-36

Соня Цанкова - Старши специалист

02/948-43-54

инж. Мирослав Павлов - Старши експерт

02/948-43-54

Димитана Минева - Главен експерт

02/948-43-65

Гергана Кърджилова - Младши експерт

02/948-43-05

 

Отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” ("ФСОКССД") 

Неджля Сюлейман -  Началник на отдел

02/948-43-33

n.syuleyman@sredec-sofia.org

 

Светлана Янкова - Старши счетоводител "Здравеопазване"

02/948-43-39 

s.yankova@sredec-sofia.org

 

Маргарита Енева - Главен експерт “Образование и култура” 

02/948-43-53

m.eneva@sredec-sofia.org

 

Емил Стефанов - Старши специалист „Култура“

02/948-43-53

e.stefanov@sredec-sofia.org

 

Георги Георгиев - Старши специалист „Спорт и физкултура“

02/948-43-10

g.georgiev@sredec-sofia.org

 

Ирена Каменова - Каса

02/948-43-43

i.kamenova@sredec-sofia.org

 

Петя Митрева - Домакин

02/948-43-25 

 

Отдел "Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност” ("РКТСД") 

Найден Крумов - Началник на отдел

02/948-43-47
n.krumov@sredec-sofia.org

 

Ирина Личкова - Главен експерт

02/948-43-38

Албена Венкова - Главен експерт

02/948-43-45

Ани Данаилова - Старши експерт

02/948-43-45

 

Отдел “Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване” ("УОЕСЖН") 

Мария Дончева - Началник на отдел

02/948-43-35
m.doncheva@sredec-sofia.org

 

Евгения Аврамова - Главен експерт-юрист

02/948-43-56

e.avramova@sredec-sofia.org


Ваня Менгишева - Старши експерт

02/948-43-26

Маринела Цветкова - Главен специалист

02/948-43-50

-----------

Връзки с обществеността

Милена Илиева

02/948-43-41

m.ilieva@sredec-sofia.org

 

Ритуална зала "Средец"

02/829-40-61, 02/986-28-76