Столична Община Район "Средец"

Контакти

Приемни часове

Столична община - район "Средец" - гр. София 1000, ул. "Леге" № 6, Телефони: 02/948-43-17,

Факс: 02/986-18-37, e-mail: info@sredec-sofia.org

ФРОНТ ОФИС 

Приемно време за граждани:
Всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Банкова сметка за наеми, такси и услуги
IBAN: BG97SOMB91303124908901
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД
ФЦ “Денкоглу“София, ул. „Денкоглу“№28

Банкова сметка за  гаранции и депозити
IBAN: BG88SOMB91303324908901
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД
ФЦ “Денкоглу“
София, ул. „Денкоглу“№28

 

КМЕТ

 

Трайчо Трайков

Приемно време само по телефона след предварително записан час при

технически сътрудник - специалист Елица Гавазова 

02/987-75-55

0884 417 300

 

Във връзка с ограничение на разпространението на COVID – 19, за неопределен срок, приемното време с граждани ще се осъществява само с предварително записан час или при случаи от спешен характер.

 

Заместник-кметове и Секретар на района

Александър Петков

сряда: 10:00 ч.-12:00 ч.

Борислав Примов - Секретар на района

сряда: 10:00 ч.-12:00 ч.


арх. Кристиан Яричков - главен архитект

понеделник: 14:00 ч.-17:00 ч.

сряда: 10:00 ч.- 12:00 ч.   

Всички останали служители от администрацията на район "Средец"

понеделник: 14:00 ч.-17:00 ч.

сряда: 10:00 ч.- 12:00 ч.

Контакт с администрацията

Кмет

Трайчо Трайков

02/987-75-55

t.traikov@sredec-sofia.org


Елица Гавазова - Технически сътрудник на кмета

02/987-75-55

0884 417 300

e.gavazova@sredec-sofia.org

 

Александър Петков - Зам.-кмет

02/948-43-60, 02/987-71-79

al.petkov@sredec-sofia.org

Борислав Примов - Секретар на района

02/948-43-19

b.primov@sredec-sofia.org

 

Фронт офис:

Деловодство: 02/948-43-17

ЕСГРАОН: 02/987-28-01, 02/948-43-42, 02/948-43-23

Гражданско състояние:

02/988-14-90, 02/948-43-15, 02/948-43-48

 

Ася Николова - Финансов контрольор

02/948-43-61

a.nikolova@sredec-sofia.org

 


Камелия Иванова - Главен счетоводител

02/948-43-46

k.ivanova@sredec-sofia.org

 

арх. Кристиан Яричков - Главен архитект 

02/948-43-30

kr.yarichkov@sredec-sofia.org

 

Владимир Стоименов - Главен експерт "ОРУОМПЗБ"

02/986-16-76

v.stoimenov@sredec-sofia.org

 

Емилия Кръстева - Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)

02/948-43-08
e.krasteva@sredec-sofoa.org

 

Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Стефка Арнаудова - Началник на отдел  
02/948-43-18

s.arnaudova@sredec-sofia.org

 

Отдел "Правно и информационно обслужване и човешки ресурси" ("ПИОЧР")

Ваня Мичева - Началник на отдел

02/948-43-21, 02/987-19-31

v.micheva@sredec-sofia.org

 

Цветелина Семерджиева - Старши юрисконсулт

02/948-43- 58

c.semerjieva@sredec-sofia.org

 

Ирина Димитрова - Юрисконсулт

02/948-43-11

i.dimitrova@sredec-sofia.org

 

Отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” ("УТКР") 

арх. Анна Пискюлева - Началник отдел

02/948-43-55

a.piskyuleva@sredec-sofia.org

 

арх. Елица Виткова -  Старши експерт "Устройство на територията"

02/948-43-12
е.vitkova@sredec-sofia.org

 

инж. Александрина Жекова -  Старши експерт “Кадастър и регулация” 

02/948-43-57
a.jekova@sredec-sofia.org

 

Теменуга Ангелова - Старши специалист

02/948-43-57

temenuga.an@gmail.com

 

ланд.арх. Ирена Пелова - Старши експерт

02/948-43-36

i.pelova@sredec-sofia.org

 

Анна Янева - Старши специалист

02/948-43-55

 

Ира Нотева - Старши специалист

02/948-43-12

 

Отдел "Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология” ("ИКСБЕ") 

инж. Илия Мавров - Началник  отдел

02/948-43-13
i.mavrov@sredec-sofia.org

 

инж. Милен Дянков - Главен инженер 

02/948-43-59
m.dyankov@sredec-sofia.org

 

арх. Антоанета Славчева - Старши експерт

02/948-43-27

Мария Христова - Старши експерт - еколог

02/948-43-36

Соня Цанкова - Старши специалист

02/948-43-54

инж. Мирослав Павлов - Старши експерт

02/948-43-54

Димитана Минева - Главен експерт

02/948-43-65

Гергана Кърджилова - Старши експерт

02/948-43-05

 

Отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” ("ФСОКССД") 

Неджля Сюлейман -  Началник отдел

02/948-43-33

n.syuleyman@sredec-sofia.org

 

Антоанета Дерменджиева - Старши специалист "Социални услуги за Личен асистент"

02/948-43-10 

 

Счетоводство

02/948-43-49

 

Десислава Тодорова - Каса приходи

02/948-43-64

 

Ирена Каменова - И.Д. "Човешки ресурси"

02/948-43-43

i.kamenova@sredec-sofia.org

 

Валентина Донкова - Старши счетоводител "Образование"

02/948-43-40

 

Светлана Янкова - Старши счетоводител "Здравеопазване"

02/948-43-39 

s.yankova@sredec-sofia.org

 

Теодора Крачанова - Главен експерт “Образование и култура” 

02/948-43-53

t.krachanova@sredec-sofia.org

 

Емил Стефанов - Старши специалист „Култура“

02/948-43-71

e.stefanov@sredec-sofia.org

 

Георги Георгиев - Старши специалист „Спорт и физкултура“

02/948-43-71

g.georgiev@sredec-sofia.org

 

Петя Митрева - Домакин

02/948-43-25 

 

Отдел "Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност” ("РКТСД") 

Найден Крумов - Началник отдел

02/948-43-47
n.krumov@sredec-sofia.org

 

Ирина Личкова - Главен експерт

02/948-43-38

Албена Венкова - Главен експерт

02/948-43-45

Ани Данаилова - Старши експерт

02/948-43-45

 

Отдел “Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване” ("УОЕСЖН") 

Андрей Маринов - Старши експерт - юрист

02/948-43-35

a.marinov@sredec-sofia.org

 

Ива Константинова - Старши специалист

02/948-43-26

Маринела Цветкова - Главен специалист

02/948-43-50

-----------

Връзки с обществеността

Милена Илиева

02/948-43-41

m.ilieva@sredec-sofia.org

 

Ритуална зала "Средец"

02/829-40-61, 02/986-28-76