skip to Main Content

Регистрация и контрол на търговската дейност

Уважаеми граждани, Тук ще намерите информация за видовете услуги, срокове и цени, които извършва отдел “Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност”.

Списък с услуги, срокове и цени

Необходими документи

 1. Заявление по образец
 2.  Удостоверение от Агенцията по вписвания
 3. Свидетелство за регистрация на фискално устройство
 4. Паспорт на касов апарат
 5. Удостоверение от ОДБХ, когато в обекта се продават храни
 6. Разрешение за ползване, Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта
 7. Сертификат от СРЗИ за съответствие на шума – за работно време след 22:00 часа
 8. Становище по чл. 16б от Закона за защита от шума в околната среда – за работно време след 22:00 часа
 9. Съгласие 50% + 1 от живущите от етажната собственост, включително непосредствени съседи – за работно време след 22:00 часа
 10. Договор за наем – ако е приложим

Необходими документи

 1. Заявление по образец
 2. Удостоверение за актуално състояние на дружеството
 3. Свидетелство за регистрация на фискалното устройство
 4. Паспорт на касов апарат
 5. Договор за наем
 6. Разрешение за поставяне

Необходими документи

 1. Заявление по образец
 2. Номериран списък на местата за поставяне на ФИУТ и указване дали ФИУТ е едностранна или двустранна
 3. Местоположение/я (копие от картата на София с отбелязано местоположение и номерирано съгласно списъка)
 4. Визуализация (снимка отделно за всяко място, номерирана съгласно списъка).
 5. Текстово и графично съдържание на всяка ФИУТ в два екземпляра
 6. Декларация по чл. 33 б, ал. 3.
 7. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ (за юридически лица без регистрация в Търговския регистър)
 8. Нотариално заверено пълномощно (при подаване на заявлението от пълномощник)

Необходими документи

 1. Заявление по образец
 2. Одобрена проектна документация
 3. Разрешение за поставяне
 4. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ (за юридически лица без регистрация в Търговския регистър)
 5. Нотариално заверено пълномощно (при подаване на заявлението от пълномощник)
Back To Top