skip to Main Content

Като част от Дирекция „Общински приходи“ в Столична община, отдел „Местни данъци и такси“ е пряко подчинен на заместник-кмета по направление „Финанси и здравеопазване“ в Столична община, а не на районната администрация.

Можете да проверите и да платите дължимите местни данъци и такси на сайта на Столична община:

Ако притежавате ПИН от общината или ПИК от Национална агенция по приходите, може да проверите и платите данъчните си задължения.

Допълнителна информация и справки

“Местни данъци и такси” район “Средец”

адрес: София, ул. „Ген. Гурко“ № 12 (натисни Тук за упътване на адреса)

Работно време: 8:30 ч.-17:00 ч., с плаваща обедна почивка от 12:00 ч. до 12:30 ч. и от 12:30 ч. до 13:00 ч.

тел. деловодство:  02/904-12-58;
тел. счетоводство:  02/904-12-59; 02/904-12-60;
тел. инспектори:  02/904-12-53; 02/904-12-54; 02/904-12-55; 02/904-12-56; 02/904-12-57; 02/904-12-62;
факс: 02/980-06-91;

Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси:

IBAN за приходи BG 21 SOMB 9130 84 275777 44
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
„Общински приходи – Средец и Триадица”,  ул. „Гурко” № 12

 

Кодове за вид плащане
(Попълва се задължително в реквизит “Вид плащане” на платежния документ според вида на прихода)

44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти
44 22 00 – Данък върху наследствата
44 23 00 – Данък върху превозните средства
44 24 00 – Такса битови отпадъци
44 25 00 – Данък придобити имущества по дарения и възмезден начин
44 34 00 – Други данъци
44 65 00 – Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения, начети

Back To Top