skip to Main Content

Уважаеми съграждани,
Във връзка с краен срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от ИК) и подаване на заявления и вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК), Ви уведомяваме, че отдел „ГРАО“ на район „СРЕДЕЦ“ – СО, ще работи в съботни дни на 30.10.2021 г., и на 06.11.2021 г. с работно време от 9,00 ч. до 17.30 часа.

За избирателите с трайни увреждания
Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното  си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия  и постоянният им, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място, подават Заявление по образец – Приложение № 39-ПВР/НС

Към заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия секция се прилагат копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК ИЛИ МЕДИЦИНСКА ЕПИКРИЗА за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
Саморъчно подписаното Заявление се подава от гражданите с постоянен или настоящ адрес (когато е направено искане съгласно чл. 36 от Изборния кодекс за гласуване по настоящ адрес) в район „Средец“ по един от следните начини:
– имейл info@sredec-sofia.org
– факс 02 / 986-18-37
– пощата до район “Средец” на ул. “Леге” 6
– чрез Портала на Столична община за електронни услуги –  изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г –  https://www.sofia.bg/en/election
– в деловодството на район „Средец“ от упълномощено лице без необходимост от нотариална заверка.

Заявлението се  подава не е по-късно от 14 дни преди изборния ден т.е. до 30-ти октомври 2021. В случай, че е образувана подвижна избирателна секция -ПСИК, гражданите с трайни увреждания могат да подадат Заявление Приложение № 39-ПВР/НС по гореописаните начини до 08 – ти ноември 2021г., за да бъдат дописани в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

В случай, че желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да изпратите Заявление в срок до 14 ноември 2021 г. по един от следните начини, в съответствие с чл. 28, ал. 3 от ЗМДВИП и Решение 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.:

– по имейл info@sredec-sofia.org
– факс 02 / 986-18-37
– пощата до район “Средец” на ул. “Леге” 6
– чрез Портала на Столична община за електронни услуги –  изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г –  https://www.sofia.bg/en/election
– в деловодството на район „Средец“ от упълномощено лице без необходимост от нотариална заверка.

Телефон за заявки: 02/987-75-55

Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (съгласно чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114 от ИК) Приложение № 34-ПВР/НС Удостоверението се издава от органите по чл. 23, ал. 1 ИК и се приема лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Заявлението се подава на място в районната администрация;
Срок: до 17:30 часа на 30 – ти октомври 2021 г.

Заявление за вписване при избор на списък по настоящ адрес (съгласно чл.36, ал.1от ИК) – Приложение № 30-ПВР/НС Заявлението се предлага на място в администрацията на района, чрез интернет страницата на Столична община или чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписано с електронен подпис;
Срок: до 17:30 часа на 30 – ти октомври 2021 г.

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (съгласно  чл. 43, ал. 1, ИК) – Приложение № 26-ПВР/НС. Заявлението се предлага на място в администрацията на района или чрез интернет страницата на Столична община или чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписано с електронен подпис;
Срок: до 17:30 часа на 6 – ти ноември .2021 г.

Други Заявления и декларации за избиратели във връзка   изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г
https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/documents

Back To Top