skip to Main Content

В СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „2 ПД” ЕООД

Изграждане на обслужваща ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ, ЧЕТИРИ И ПЕТ ЕТАЖА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ в УПИ ІІІ-275,276, кв.30, м. „Трета извънградска част” с идентификатор 68134.107.250, ул. „ Крали Марко ” № 6, СО- район „Средец”,…

Read More

В СО – район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИС ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕАД за „Преустройство и промяна на предназначението от бар, фитнес, бирария и магазин №3 в СПА- фитнес и бирария” на ул.”Сан Стефано” № 22

В СО - район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИС ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕАД за „Преустройство и промяна на предназначението от бар, фитнес, бирария и магазин №3 в СПА- фитнес и бирария” на ул.”Сан Стефано” № 22 Прилежащи документи…

Read More

Предмет на настоящия публично оповестен конкурс представлява отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост-Клуб-ресторант

Предмет на настоящия публично оповестен конкурс представлява отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост-Клуб-ресторант с площ от 247 /двеста четиридесет и седем/ кв.м. за срок от 5 /пет/ години, находящ се в Общински културен институт „Столична библиотека”…

Read More

Предмет на публично оповестения конкурс е „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост

Предмет на публично оповестения конкурс е „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост /част от тротоар/, където е предвидено разполагането на един брой преместваем търговски обект /павилион/, изработен по типов…

Read More

Достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация – ЗДОИ (обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм.,…

Read More

Образование и култура

Обединено детско заведение 175 "Слънчеви лъчи" кв. "Витоша - ВЕЦ Симеоново" ул. "Тодор Чипев" 1 Директор - Виолета Гълъбова тел. 0884 801 589 odz175@abv.bg Целодневна детска градина № 11 109 деца             ул.”Кораб планина” №42        Директор - Богдана Иванова…

Read More
Back To Top