skip to Main Content

Места за търговия на открито за продажба на сувенири за празника Св.Валентин, мартеници и картички на територията на район „Средец”

З А П О В Е Д№ РСЦ22 – РД 09 – 17 / 03.02.2022 г. За създаване на по-добра организация на търговията със сувенири за празника Св. Валентин, мартеници, цветя и пролетни артикули на територията на район „Средец“, на…

Read More

Съобщаване на заинтересованите лица за разрешено изработване и изменение на ИПРЗ и РУП за м. „Трета извънградска част“, кв.24, УПИ II-2, ул. „Ивац Войвода“ 18

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ Към РСЦ21-ВК08-2329/20.01.2022 г. ДОСОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ II-2 с адм. адрес ул.…

Read More

Важна информация за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица – наематели и ползватели на общински нежилищни имоти

СЪОБЩЕНИЕ Относно: Решение № 828 от 16.12.2021 г. на Столичен общински съвет С Решение № 828 от 16.12.2021 г. по Протокол № 44, т. 22, се дава възможност за временно освобождаване - изцяло или частично, от задължението за заплащане на…

Read More
Back To Top