skip to Main Content

Топъл обяд до 30 юни 2024 г.

Изпълнява се предоставянето на топъл обяд по Проект "Топъл обяд в Столична Община - район „Средец“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от…

Read More

Грижа в дома

Столична община - район „Средец“ стартира проект BG05SFPR002-2.001-0120 „Грижа в дома в Столична община“ на Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 във връзка с решение №222/06.04.2023 г. на Столичния общински съвет и Заповед Акт за възлагане на Кмета на Столична…

Read More
Back To Top