skip to Main Content

Отворени са временни прощадки на излезли от употреба автомобилни гуми

Вече са отворени временните площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми.Площадките са 30 на брой в различни райони на София: те ще работят в сезона на смяна на гумите, като целта е гумите да не се оставят в…

Read More

Район ‘Средец’ стартира предоставянето на услуга “Патронажна грижа +”

Стартира предоставянето на услуга патронажна грижа по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 Патронажната услуга е интегрирана услуга със здравен и социален…

Read More

Започва прием на заявления за компенсиране на родители, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини или училища

Във връзка с „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компесиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини…

Read More
Back To Top