skip to Main Content

Провеждане на отчетно-изборно събрание на ОНЧ „Антон Страшимиров“

ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВОПри ОНЧ „ АНТОН СТРАШИМИРОВ-1926 “ най- учтиво Ви кани на ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕв САЛОНА НА ЧИТАЛИЩЕТОв кино „ Влайкова“/ул. „Цар Иван Асен II” № 11/ СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.05.2022 г. От 18 ч. НАЧАЛО НА РЕГИСТРАЦИЯТА ОТ…

Read More

Пролетно почистване 2022

От Столичен инспекторат информират, че традиционното пролетно почистване на София ще продължи от 1 до 15 април. В рамките на кампанията ще се организират дейности, с които да се почистят и облагородят само места за обществено ползване като: прилежащи територии…

Read More

Стартира предоставянето на грижа в домашна среда по новата социална услуга „Асистентска подкрепа“

Столична община – район „Средец" - в качеството си на доставчик на социални услуги - продължава предоставянето на грижа в домашна среда и разширява достъпа с новата си социална услуга „Асистентска подкрепа". „Асистентската подкрепа" е специализирана социална услуга, която включва…

Read More

Детската кухня на ул. „Хан Аспарух“ № 60 няма да работи на 21 и 22 март 2022 г.

Поради възникнала авария Детската кухня на ул. „Хан Аспарух” № 60 няма да работи на 21 и 22 Март 2022 г.Вече закупените купони ще важат след отваряне на кухнята.По желание на родителите – на 22 март – могат да се…

Read More

Покана за участие в Зелена школа 2022

Покана за участие в Зелена школа 2022 - инициатива, насочена към младите хора на възраст между 18 и 35 години, за изграждане на капацитет и насърчаване на действията по отношение на устойчивите практики за производство и потребление на храна, опазване…

Read More

На вниманието на родителите: Столична община стартира портала Виртуална кухня

Съобщениеот Детска кухня №19 на ул. „Тича” №6тел.: 02/ 94 43 865иДетска млечна кухня № 2 на ул. "Хан Аспарух" № 60тел.:02/ 989 66 70 Уважаеми родители,Уведомяваме Ви, че от 25.02.2022 г. Столична община въвежда електронна услуга – Виртуална кухня…

Read More

Изменения на Наредбата за обществения ред относно използването на пиротехнически изделия

С приетите от Столичния общински съвет с Решение №45 от 27.01.2022 г. изменения и допълнения на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община бяха въведени нови правила за използването на пиротехнически изделия от категория F2 и категория F3.…

Read More

Започва записването за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2022

Започва записването за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2022. Инициативата на Столична община е изцяло безплатна, като право на участие има всеки младеж на възраст от 15 до 29 г., живеещ на територията на София. Академията предоставя: - Безплатни мотивационни сесии от…

Read More

Компенсации за деца неприети в общински детски градини или училища подари липса на свободни места

Уважаеми родители,
Във връзка с „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компесиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.“, приета с ПМС №76 от 05.03.2021 г.  ПМС №303 от 17.09.2021 г. и Заповед № РД-695/ 16.03.2021 г. на МОН, със средства от държавния бюджет ще се компенсират разходите на родители с деца от 3 годишна възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с отглеждането и обучението им за учебната 2022 – 2023 година, когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях.

Средствата за компенсиране на разходите ще се изплащат до приемането на детето в държавна или общинска детска градина или училище.

 • До коя дата и къде трябва да бъдат подадени заявленията, за да могат родителите да получат помощта?
  • В срок до 05 ноември 2022 г., ще се приемат заявления за кандидатстване за получаване на компенсации за цялата учебна година.
  • В срок до 5-число на месеците от Декември до Юли следващата календарна година – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението
 • Начин на подаване:
 • Исканията за изплащане на компенсации на извършените разходи за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в I клас, и при подадени заявления по т.1, се подават:
  • до 5-о число на месец Ноември – за периода от 15 Септември – 31 Октомври,
  • до 5-о число на месеците: Януари- за периода 1 Ноември – 31 Декември на предходната година, март, май, юли и октомври на текущата година – съответно за периодите 1януари – 28 февруари, 1 март – 30 април, 1 май-30 юни и 1 юли – 14 септември

ВАЖНО: В случаи, когато детето е посещавало целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище през част от месеца, родителят се компенсира пропорционално само за дните на посещение, за които има платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение, която следва да е редуцирана за този месец.

Необходими документи:

 • Заявление, с приложени документи както следва в зависимост от вида на направените разходи
 1. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище (Искане-образец-1):
  • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище (прилага се само към първото искане за изплащане, а за следващи период – само при настъпили промени);
  • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фактура и фискален бон;
  • Ежемесечна присъствена форма за отчетния период
 2. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца (Искане-образец-2):
  • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
  • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фактура и фискален бон;
  • Документ, удостоверяващ броя присъствени дни за отчетния период
 3. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица или за отглеждане на дете в размер 20 на сто от разходите по договори за обучение, сключени с физически лица (Искане-образец-3):
  • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
  • Предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
  • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
  • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
  • Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.
  • Документ, удостоверяващ броя присъствени дни за отчетния период.

На какви условия трябва да отговарят желаещите да кандидатстват за помощта (уточнение: на каква възраст трябва да са децата)?

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно на следните 6 условия:

 1. Детето е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година.
 2. Детето не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.
 4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.
 5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране.
 6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази Наредба.

Read More

„Нестле за Живей Активно!“ 2021 и пешеходното предизвикателство – район „Средец“

„Нестле за Живей Активно!“ 2021 и пешеходното предизвикателство ще се проведат в рамките на Европейската седмица на мобилността и целят да вдъхновят жителите на Столична община да са по-активни в своето ежедневие, мотивирайки ги да изберат ходенето като метод за…

Read More
Back To Top