skip to Main Content

Компенсации за деца неприети в общински детски градини или училища подари липса на свободни места

Уважаеми родители,
Във връзка с „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компесиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.“, приета с ПМС №76 от 05.03.2021 г.  ПМС №303 от 17.09.2021 г. и Заповед № РД-695/ 16.03.2021 г. на МОН, със средства от държавния бюджет ще се компенсират разходите на родители с деца от 3 годишна възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с отглеждането и обучението им за учебната 2021 – 2022 година, когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях.

Средствата за компенсиране на разходите ще се изплащат до приемането на детето в държавна или общинска детска градина или училище.

 • До коя дата и къде трябва да бъдат подадени заявленията, за да могат родителите да получат помощта?
  • В срок до 05 ноември 2021 г., ще се приемат заявления за кандидатстване за получаване на компенсации за цялата учебна година.
  • В срок до 5-число на месеците от Декември до Юли следващата календарна година – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението
 • Начин на подаване:
  • Лично: в деловодството на район „Средец“ – СО, ул. „Леге“ №6, или
  • По имейл: info@sredec-sofia.org – (При подаване на заявлението по имейл е необходимо, същото да се донесе в оригинал в деня на подаване на искането за изплащане на компесации.)
 • Исканията за изплащане на компенсации на извършените разходи за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в I клас, и при подадени заявления по т.1, се подават:
  • до 5-о число на месец Ноември – за периода от 15 Септември – 31 Октомври,
  • до 5-о число на месеците: Януари- за периода 1 Ноември – 31 Декември на предходната година, март, май, юли и октомври на текущата година – съответно за периодите 1януари – 28 февруари, 1 март – 30 април, 1 май-30 юни и 1 юли – 14 септември

ВАЖНО: В случаи, когато детето е посещавало целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище през част от месеца, родителят се компенсира пропорционално само за дните на посещение, за които има платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение, която следва да е редуцирана за този месец.

Необходими документи:

 • Заявление, с приложени документи както следва в зависимост от вида на направените разходи
 1. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище (Искане-образец-1):
  • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище (прилага се само към първото искане за изплащане, а за следващи период – само при настъпили промени);
  • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фактура и фискален бон;
  • Ежемесечна присъствена форма за отчетния период
 2. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца (Искане-образец-2):
  • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
  • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фактура и фискален бон;
  • Ежемесечна присъствена форма за отчетния период
 3. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица или за отглеждане на дете в размер 20 на сто от разходите по договори за обучение, сключени с физически лица (Искане-образец-3):
  • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
  • Предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
  • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
  • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
  • Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.
  • Ежемесечна присъствена форма за отчетния период

На какви условия трябва да отговарят желаещите да кандидатстват за помощта (уточнение: на каква възраст трябва да са децата)?

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно на следните 6 условия:

 1. Детето е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година.
 2. Детето не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.
 4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.
 5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране.
 6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази Наредба.

Read More

„Нестле за Живей Активно!“ 2021 и пешеходното предизвикателство – район „Средец“

„Нестле за Живей Активно!“ 2021 и пешеходното предизвикателство ще се проведат в рамките на Европейската седмица на мобилността и целят да вдъхновят жителите на Столична община да са по-активни в своето ежедневие, мотивирайки ги да изберат ходенето като метод за…

Read More

Отворени са временни прощадки на излезли от употреба автомобилни гуми

Вече са отворени временните площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми.Площадките са 30 на брой в различни райони на София: те ще работят в сезона на смяна на гумите, като целта е гумите да не се оставят в…

Read More

Район ‘Средец’ стартира предоставянето на услуга “Патронажна грижа +”

Стартира предоставянето на услуга патронажна грижа по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 Патронажната услуга е интегрирана услуга със здравен и социален…

Read More

Започва прием на заявления за компенсиране на родители, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини или училища

Във връзка с „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компесиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини…

Read More
Back To Top