skip to Main Content

Отдел „Правно и информационно обслужване и човешки ресурси“ („ПИОЧР“)

Отдел "Правно и информационно обслужване и човешки ресурси" ("ПИОЧР")   Ваня Мичева - Началник на отдел 02/948-43-21, 02/987-19-31 v.micheva@sredec-sofia.org   Цветелина Семерджиева - Главен юрисконсулт 02/948-43- 58 c.semerjieva@sredec-sofia.org   Ирина Димитрова – Старши юрисконсулт 02/ 948 43 11 i.dimitrova@sredec-sofia.org

Read More

Отдел „Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология” („ИКСБЕ“)

Отдел "Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология” ("ИКСБЕ")   инж. Илия Мавров - Началник  отдел 02/948-43-13 i.mavrov@sredec-sofia.org   инж. Милен Дянков - Главен инженер 02/948-43-59 m.dyankov@sredec-sofia.org   арх. Антоанета Славчева - Старши експерт 02/948-43-27 Мария Христова - Старши…

Read More

Отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” („УТКР“)

Отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” ("УТКР")   арх. Анна Пискюлева - Началник отдел 02/948-43-55 a.piskyuleva@sredec-sofia.org   арх. Елица Виткова -  Старши експерт "Устройство на територията" 02/948-43-12 е.vitkova@sredec-sofia.org   инж. Александрина Жекова -  Старши експерт “Кадастър и регулация” 02/948-43-57 a.jekova@sredec-sofia.org…

Read More

Отдел “Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване” („УОЕСЖН“) 

Отдел “Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване” ("УОЕСЖН")   Петя Пашова - Началник отдел 02/948-43-56 p.pashova@sredec-sofia.org   Милен Павлов - Специалист 02/948-43-35 mi.pavlov@sredec-sofia.org   Ива Константинова - Старши специалист 02/948-43-26 Маринела Цветкова - Главен специалист 02/948-43-50

Read More

Отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” („ФСОКССД“)

Отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” ("ФСОКССД")   Неджля Сюлейман -  Началник отдел 02/948-43-33   Камелия Иванова - Главен Счетоводител 02/948-43-46   Милена Колева - Каса приходи 02/948-43-64   Ирена Каменова - И.Д. "Човешки ресурси" 02/948-43-43 i.kamenova@sredec-sofia.org  …

Read More

Отдел „Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност” („РКТСД“)

Отдел "Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност” ("РКТСД")   Найден Крумов - Началник отдел 02/948-43-47 n.krumov@sredec-sofia.org   Ирина Личкова - Главен експерт 02/948-43-38 Любен Тодоров - Старши експерт 02/948-43-38 Албена Венкова - Главен експерт 02/948-43-45 Невена Богданова - Старши…

Read More
Back To Top