Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Инвестиционни намерения

Работен устройствен план за УПИ I – за обществено обслужване и администрация, кв. 467“, район „Средец“, с административен адрес ул. „Иван Вазов“ № 1, гр. София


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ, ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА И КОНЦЕСИОНЕРИТЕ В УПИ I- за общ. обсл. и админ, УПИ II- за общ. обсл. и админ И УПИ III-265 в кв.467, с административни адреси ул. „Иван Вазов“ № 1 и ул. „Славянска“ №№2, 4, 6, гр. София

 

Съобщение N РСЦ19-ВК08-1690
На основание чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ-СО) е изпратил за съобщаване на заинтересованите лица проект за „Работен устройствен план (РУП) за УПИ I–за обществено обслужване и администрация, кв. 467“, поземлен имот с идентификатор 68134.100.266 по КККР, м.„Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, с административен адрес ул. „Иван Вазов“ № 1,  гр.София.
С РУП се предвижда промяна на покрива на сграда Единична недвижима културна ценност (ЕНКЦ) с предварителна категория „национално значение“. Разяснения по проекта можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул.“Леге” №6.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за РУП съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщаването му. 
Възраженията се подават, чрез район „Средец” до НАГ-СО, в писмен вид, в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул.„Леге” № 6 - на първи етаж.

 

 

МАРИЯ АЧКОВА
Кмет на район „Средец”
на основание Заповед №РСЦ19-РД09-143/26.07.2019г
 


Назад