skip to Main Content

Университетската библиотека при СУ „Св. Кл. Охридски“ е една от най-големите научни библиотеки в България.  Създадена е едновременно с висшето училище в София през 1888 г. Тя е библиотечно информационен, културен и образователен комплекс, състоящ се от Централна библиотека и 26 филиални библиотеки към факултети, катедри и специалности.

Университетската библиотека е самостоятелно звено в структурата на СУ „Св. Кл. Охридски“. Библиотеката осигурява библиотечно, научно-информационно обслужване на преподавателите, студентите и служителите на Университета, както и външни потребители. Фондът на библиотеката е над 2 400 000 библиотечни единици – научна и учебна литература; старопечатни, редки и ценни издания; периодика; електронни носители и други материали.

Back To Top