skip to Main Content

Съобщение за поставяне на покривна реклама на стадион “Васил Левски”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

ДО
„НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД
Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, №38
гр. София

ДО
ЗАД „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД
ул.“Света София“, №7, ет.5
гр. София

ДО
ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 15 ОТ АПК

Съобщение No РСЦ24- ВК08- 84/

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК Ви съобщаваме, че Директор дирекция „Градска среда“ към НАГ-СО е одобрил проект и издал РП №3/08.01.2024г. за: „Покривна реклама /светещи ажурни букви/: „ОЗК Застраховане“, 2 бр. върху сграда с идентификатор 68134.109.13.1, с административен адрес: Парк Борисова градина, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, №38 /сграда Национален стадион „Васил Левски“.
Копие от Разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. Проектната документация се съхранява в НАГ-СО, ул. „Сердика“, №5.
Разрешението за поставяне може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение пред Административен съд София- град.
Жалбите се подават в район „Средец”, ул. „Леге” № 6, в два екземпляра и се изпращат в АССГ от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец“

Back To Top