skip to Main Content

Съобщение за поставяне на покривна реклама

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

Изх.№ РСЦ24-ВК08-615/10.04.2024г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 15 ОТ АПК

СЪОБЩЕНИЕ

На основание § 4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам, че главният архитект на СО е одобрил проект за покривна реклама /светещи ажурни букви/: HUGO и е издадено Разрешение за поставяне №33 от 22.03.2024г., на кв. 430, сграда/СОС с идентификатор 68134.104.111.1, м. „Зони Г – Центъра” (част), бул. „Васил Левски” №1.
Разрешението за поставяне се съхранява в техническата служба на район „Средец” – СО, ул. „Леге” №6, ет. 4, ст. 404. Разяснения по него може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч. Проектната документация се съхранява в НАГ – СО, ул. „Сердика“ №5.
Ако имате възражения по разрешението за поставяне, имате право в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение да го обжалвате в писмен вид по реда на чл. 215, ал. (4) от ЗУТ чрез НАГ – СО пред Административен съд София-град. Жалбите се подават в два екземпляра в Район „Средец” – СО, ул. „Леге” №6.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец” – СО:

Back To Top