skip to Main Content

Съобщаване на Заповед №САГ-РА53-754/26.10.2023г за допускане изработване на ПУП-ИПЗ и РУП за НАДСТРОЯВАНЕ на НКЦ на ул. „Л. Каравелов“ №34

СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН “СРЕДЕЦ”
Гр. София, 1000, ул. „Леге” № 6 тел. 9877811,12,131 ф.9861837 www.sredec-sofia.org

Съобщение № РСЦ23-ВК08-2189-(2) от 18.12.2023г

На основание чл. 124 б, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Главният архитект на Столична община е издал Заповед №САГ-РА53-754/26.10.2023г за разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план (ПУП – ИПРЗ и РУП) в следния териториален обхват: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.105.83 по КККР, УПИ ХV-„за БОДК, Министерство на вътрешните работи“, кв. 438, м. „ГГЦ – Зони Г-8 и Г-10“, район „Средец“ “, с административен адрес ул. „Л. Каравелов“ №34, гр. София.


Издадената Заповед № РА50-56 от 01.02.2021г. и част от мотивираното предложение, съгласувано със забележки от Министерство на културата (МК) със Становище с Изх. №СТ-84-65/01.08.2023г. се съхраняват в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по тях можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. Текстовата част на мотивираното предложение не е съгласувана от МК и се съхранява в НАГ-СО, на ул. „Сердика“ №5. Графичната част на мотивираното предложение, съдържаща фасади, разрези и силуети се съхранява в НАГ-СО.


С мотивираното предложение за ПУП – ИПРЗ и РУП се предвижда надстрояване на съществуващата 3-етажна обществена сграда с два етажа, промяна на предназначението от УПИ ХV-„за БОДК, Министерство на вътрешните работи“ в УПИ ХV-„за Жилищно строителство“ и обособяването на УПИ ХV-„за ЖС“ по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.105.83. Сградата е Единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност на „рационализма“ с предварителна категория „местно значение“ и не е изцяло проучена.


Заповедта подлежи на обжалване по реда чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването й пред Административен съд София-град чрез Главния архитект на Столична община.
Възраженията се подават в район „Средец” в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6 – на първи етаж. Изпращат се в Административен съд София-град от Дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на НАГ-СО.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец”

Съобщение

Заповед от НАГ

Становище от район “Средец” във връзка със Заповедта

СТАНОВИЩЕ на ССА към САБ и БНК на ИКОМОС

Становище от Министерство на културата във връзка със Заповедта

Back To Top