skip to Main Content

Съобщаване на заинтересованите лица за инвестиционно проектиране на „спортна площадка“ в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в УПИ I-„за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо“, кв.3, м. “Главен градски център-Зони Г-8 и Г-10“, район „Средец“, парк „Княжеска градина“, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

Изх. № РСЦ21-ВК08-1657/12.10.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ

           На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам, че на 17.09.2021г. Главният архитект на Столична община е издал виза за инвестиционно проектиране на „спортна площадка“ в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в  УПИ I-„за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо“, кв.3, м. “Главен  градски център-Зони Г-8 и Г-10“, район „Средец“, парк „Княжеска градина“, гр. София.

Преди одобряване на инвестиционния проект, визата подлежи на съгласуване от Министерство на културата по реда на чл.83 и чл.84 от ЗКН, както и самият инвестиционен проект. На основание чл. 12, т.3 от ЗУЗСО, следва да се проведе обществено обсъждане на визата.
           Издадената виза се съхранява в техническата служба на район”Средец”, ул.”Леге” N 6, ет.4, ст.404 и е публикувана на интернет страницата на район ”Средец” www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 55, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.
Ако имате възражения по визата, имате право в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение да я обжалвате по реда на чл.215, ал.(4) от ЗУТ пред Административен съд – София град.
           Жалбите се подават в два екземпляра в район „Средец”, ул. „Леге” №6, чрез НАГ-СО до Административен съд София- град.                                                     


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район ”Средец”

Back To Top