skip to Main Content

Съобщаване до заинтересованите лица на одобрения проект за ИПРЗ и РУП за УПИ II–4 „за хотел“ за създаване на нов УПИ II–93 „за детско заведение“, поземлен имот с адрес бул. „Патриарх Евтимий“ №7, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН “СРЕДЕЦ”
Гр. София, 1000, ул. „Леге” № 6 тел. 02/9877811,12,131 факс: 02/9861837 www.sredec-sofia.org

Съобщение № РСЦ20-ВК08-645

На основание чл. 129, ал.(2) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ-СО) е изпратил за съобщаване на заинтересованите лица одобрения със заповед №САГ-РА53-132 от 13.03.2023г. на Главния архитект на Столична община проект за Изменение на план за регулация и застрояване и Работен устройствен план (ИПРЗ и РУП) за УПИ II–4 „за хотел“ за създаване на нов УПИ II–93 „за детско заведение“, поземлен имот с идентификатор 68134.104.93 по КККР, кв. 428, м. “Главен градски център – Зони Г-8 и Г-10”, район „Средец“, с административен адрес бул. „Патриарх Евтимий“ №7, гр. София.
Проектът и заповедта се съхраняват в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” №6. Разяснения по тях можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение пред Административен съд София-град, чрез Главния архитект на Столична община.
Възраженията се подават в писмен вид, в два екземпляра в район „Средец” на ул. „Леге” № 6 – на първи етаж. Изпращат се в Административен съд София-град от дирекция „Право-нормативно обслужване“ на НАГ-СО.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец”

Back To Top