skip to Main Content

Стартира предоставянето на грижа в домашна среда по новата социална услуга „Асистентска подкрепа”

Столична община – район „Средец” – в качеството си на доставчик на социални услуги – продължава предоставянето на грижа в домашна среда и разширява достъпа с новата си социална услуга „Асистентска подкрепа”.

„Асистентската подкрепа” е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент”.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, съгласно Закона за социалните услуги са:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 3 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

За повече информация и какви документи са необходими за кандидатстване, можете да получите тук или на тел. 02/948-43-10

Документи от кандидатите могат да се подават:

  • Лично – в деловодството на район „Средец” – СО, ул. „Леге” №6, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа и на електронна поща: info@sredec-sofia.org
Back To Top