skip to Main Content

Разрешение за поставяне на светеща покривна реклама на ул. „Ген. Гурко“, №62

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК Ви съобщаваме, че Директор дирекция „Градска среда“ на СО е одобрил проект и издал разрешение за поставяне № 129/19.12.2023г. за: “Ажурна светеща покривна реклама „JOHNNIE WALKER KEEP WALKING“, 2 бр. върху сграда с идентификатор 68134.106.141.1, район „Средец“, с административен адрес: ул. „Ген. Гурко“, №62, гр. София.

Копие от Разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. „Леге“, №6. Разяснения може да получите всеки понеделник от 14,00ч. до 17,00ч. и всяка сряда от 10,00ч. до 12,00ч.

Разрешението за поставяне може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение пред Административен съд София- град.

Жалбите се подават в район „Средец”, ул. „Леге” № 6, в два екземпляра в информационен център за обслужване на граждани-ул. „Леге“, №6, етаж 1 и се изпращат в АССГ от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

Кмет на район „Средец“

Back To Top