skip to Main Content

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ПРОЦЕДУРА: BG05M90P001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Проект BG05M90P001-2.101-0152 „Да си подадем ръка в тези трудни времена“

БЕНЕФИЦИЕНТ: Столична община – район „Студентски“,

ОБЩА СТОЙНОСТ: 111 300 лв., от които 94 605 лв. европейско и 16 695 лв. национално съфинансиране

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16Март – 31 Декември 2020 г.

ОБЩА ЦЕЛ: Подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Информация по проект “Да си подадем ръка в тези трудни времена”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания – Компонент 3” Уважаеми граждани, Във връзка с предпазване на уязвимите лица сред жителите на район „Студентски“ от последиците от COVID-19, районната администрация ще реализира дейности по проект “Да си подадем ръка в тези трудни времена“ № BG 05M9OP001- 2.101 с бенефициент СО – район „Студентски“, който стартира през м. май 2020 г. и завършва през м. декември 2020 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е до 31 декември 2020 г.

Цели на проекта:

  • подобряване качеството на живот и достъпа до услуги на хора с увреждания и техните семейства, възрастни хора над 65 години, хора поставени под карантина от COVID-19, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда;
  • създаване на виртуален Диспечерски център за предоставяне на почасови услуги за доставка на хранителни продукти, лекарства, плащане на комунални услуги, заявяване и получаване на неотложни административни услуги със средства на потребителите;
  • възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които са пострадали от извънредното положение и последиците свързани с пандемията от COVID-19;
  • устойчивост в осигуряването на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID-19;

Целева група:

  • хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • хора с увреждания и техните семейства;
  • самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами;
  • хора поставени под карантина от COVID–19
  • възрастни хора в риск
  • други

Дейности по проекта: 1. Създаване на Диспечерски център за приемане на заявки и предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда.

2. Набиране на потребители желаещи да получават предоставените почасови услуги които включват: доставка на хранителни продукти, лекарства, плащане на комунални услуги, заявяване и получаване на административни услуги и други със средства на потребителите.

Подаване на заявки: Елена Велева, тел: 0886 94 94 29, email: eveleva@studentski.bg
Гергана Павлова, тел.0885 57 33 09,email: gpavlova@studentski.bg

3. Процедура за кандидатстване за длъжност „Работник, изпълняващ доставки по домовете“ Необходими документи: – Заявление /Приложение 1/; – Автобиография/ Приложение 2/; – Копие на документ за завършено образование; 4. Публикувана е информация за проект „Да си подадем ръка в тези трудни времена“ на електронната страница на район „Студентски“ www.studentski.bg, секция „Патронажна грижа“, и Facebook страницата на района: Район „Студентски „ Столична Община. На достъпни места в сградата на районната администрация са поставени съобщения. 5. Изработени са плакати и флаери с информация относно целите, дейността и финансирането на проекта. (Проект „Да си подадем ръка в тези трудни времена“ в район „Студентски“ е на обща стойност 111 300 лева). За допълнителна информация и при въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:

КОНТАКТИ: Искрен Арабаджиев, тел: 02/868 51 17, email: iarabadzhiev@studentski.bg
Ани Тодорова, тел: 02/868 81 44, email: atodorova@studentski.bg
Елена Велева, тел: 0886 94 94 29, email: eveleva@studentski.bg

Екипът на проект “Да си подадем ръка в тези трудни времена“ в район „Студентски“

Back To Top