skip to Main Content

Предмет на настоящия публично оповестен конкурс представлява отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост-Клуб-ресторант

Предмет на настоящия публично оповестен конкурс представлява отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост-Клуб-ресторант с площ от 247 /двеста четиридесет и седем/ кв.м. за срок от 5 /пет/ години, находящ се в Общински културен институт „Столична библиотека” с адрес: гр. София, район „Средец”, пл. „Славейков” № 4 /съгласно АОС № 095/12.01.1998г., Скица на сграда № 64840/31.10.2013г. и Скица на поземлен имот № 64838/31.10.2013г./

Прилежащи документи

Back To Top