skip to Main Content

Одобрен проект и издадено разрешение за поставяне на покривна реклама /светещи ажурни букви/ „FoodPanda“

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

Изх.№ РСЦ21-ВК08-278/23.02.2021г. 

ДО  ОГНЯН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕС 
        УЛ. „ФРИТЬОФ НАНСЕН” №47
ДО  „ДЕЛИВЪРИ ХИРОУ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
        С УПРАВИТЕЛИ ИВАЙЛО НЕЦОВ НЕЦОВ, 
        ДЕЙВИД ПИТЪР-ЍАН ВАНДЕПИТЕ И
        ЕЛИАС КРИСТОФ СИЕВЕРНИХ
        УЛ.“СРЕБЪРНА“ №2-МОБИ АРТ БИЛДИНГ, ЕТ.2
ДО  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ.15 ОТ АПК

СЪОБЩЕНИЕ

        На основание §4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам,че НАГ- СО е одобрил проект за покривна реклама /светещи ажурни букви/ „FoodPanda“ и е издадено разрешение за поставяне №5 от 05.02.2021г., поземлен имот с идентификатор 68134.105.267, УПИ IX-267, кв.432а’, м. „Зони Г- Центъра” (част), ул. „Проф. Фритьоф Нансен” №47.                  
           Разрешението за поставяне се съхранява в техническата служба на район”Средец”, ул.”Леге” №6, ет.4, ст.404. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по разрешението за поставяне и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 55, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч. Проектната документация се съхранява в НАГ, ул. „Сердика” №5.
           Ако имате възражения по разрешението за поставяне, имате право в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение да го обжалвате в писмен вид по реда на чл.215, ал.(4) от ЗУТ чрез НАГ-СО пред Административен съд София- град. Жалбите се подават в район „Средец”, ул. „Леге” №6.                     

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 
Кмет  на район”Средец”:

Back To Top