skip to Main Content

Обявяване на заинтересованите лица за разрешено изработване на изменение на ПУП-ИПЗ и РУП за УПИ с адрес с ул.”Лакатница” №6

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

Изх.№ Към РСЦ23-ВК08-1694-[3]/15.09.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.(2) от ЗУТ Ви съобщавам, че в район „Средец” е постъпила Заповед №САГ23-РА53-573/25.08.2023г. на Главния архитект на Столична община, с която е разрешено изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ ІХ-169 „за ЖС“, поземлен имот с идентификатор 68134.108.169 по кадастралната карта и кадастралните регистри, кв.27, м.”III-та извънградска част”, район „Средец“, с административен адрес ул.”Лакатица” №6.

Изменението на плана за застрояване предвижда отпадане на свързаното застрояване към съседен УПИ VI-8, с оглед изграждане на 3-етажно пристрояване и 2-етажно надстрояване на съществуваща 1-етажна жилищна сграда, с ниска етажност и свободно застрояване, при наличието на намалени отстояния по смисъла на чл.36, ал. 2 от ЗУТ през страничната регулационна линия спрямо УПИ V-5 и УПИ VI-8 от кв.27. Предвижда се изграждане на подземни гаражи и 1-етажно допълващо застрояване към дъното на УПИ ІХ-169 „за ЖС“ по съществуваща плътна ограда на УПИ VII-10 и с частично покриване на калкан на съществуващо допълващо застрояване в УПИ V-5.

Заповедта и мотивираното предложение се съхраняват в сградата на район “Средец”, ул.”Леге” №6, ет.4, ст.404 и са публикувани заедно с настоящото обявление на интернет страницата на район ”Средец” www.sredec-sofia.org в раздел „Информация“, подраздел „Инвестиционни намерения“. Разяснения по заповедта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по реда на чл. 124б, ал 2 от ЗУТ пред Административен съд-София град. Жалбите се подават в два екземпляра в район „Средец“ и се изпращат в Административен съд-София град от Дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район ”Средец”

Мотивирано предложение

Заповед

Back To Top