skip to Main Content

Обява за подмяна на информационно табло изобразяващо информация за качеството на атмосферния въздух – бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.

ДО
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА-КМЕТ НА СО
ЧРЕЗ ТРАЙЧО ТРАЙКОВ-КМЕТ НА РАЙОН“СРЕДЕЦ“СО
ул.“Леге“, №6

ДО
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ,ОРГАНИЗАЦИИ
И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА
съгласно чл.15 от АПК

 

Подмяна информационно табло изобразяващо информация за качеството на атмосферния въздух-бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“

Съобщение NК.РСЦ22- ВК08- 1554/

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК Ви съобщаваме, че Главния архитект на СО е одобрил проект и издал разрешение за поставяне № 59/15.08.2022г за:“Подмяна на информационно табло, изобразяващо информация за качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на територията на Столична община“, в поземлен имот с идентификатор 68134.109.4, до кв.3 – Княжеска градина, м. „Подземно трасе на метрополитен с прилежащи подземни паркинги и гаражи“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.
Копие от Разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. „Леге“, №6. Разяснения може да получите всеки понеделник от 14,00ч. до 17,00ч. и всяка сряда от 10,00ч. до 12,00ч.
Разрешението за поставяне може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение пред Административен съд София- град.
Жалбите се подават в район „Средец”, ул. „Леге” № 6, в два екземпляра в информационен център за обслужване на граждани-ул. „Леге“, №6, етаж 1 и се изпращат в АССГ от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец“

 

Back To Top