skip to Main Content

Обучения на членовете на СИК

Общинска избирателна комисия – Столична община уведомява,

че обученията на членовете на секционните комисии СИК/ПСИК ще се проведат

в зала „Арена София“ на 21.10.2023 г. от 10:00ч и 15:00ч, както следва:

21.10.2023 г. – 10:00 часа21.10.2023 г. – 15:00 часа
за район Люлинза район Младост
за район Красна поляназа район Триадица
за район Връбницаза район Подуяне
за район Надеждаза район Слатина
за район Илинденза район Красно село
за район Овча купелза район Изгрев
за район Сердиказа район Искър
за район Средецза район Лозенец
за район Възражданеза район Оборище
за район Витошаза район Студентски
Влизането в залата за обучение ще се осъществява през вход А-0, както и че паркингът на зала Арена София ще бъде свободен за паркиране на автомобили, за членовете на СИК/ПСИК, които ще ползват собствен транспорт.

С оглед отдалечеността на райони – Банкя, Нови Искър, Кремиковци и Панчарево, обучението на членовете на СИК/ПСИК в тези райони, ще бъде проведено, както следва:

район Банкя – 22.10.2023 г. – 10:00 часа – Тържествена зала в 78 СОУ “Христо Смирненски”

район Нови Искър – 22.10.2023 г. – 14:00 часа – Читалище “Христо Ботев”, Курило

район Кремиковци – 22.10.2023 г. – 14:00 часа – Народно читалище Светлина, ул. Радивоя 2

район Панчарево – 21.10.2023 г. – 10:00 часа – Читалище Ведилина, бул. Самоковско шосе 230, Панчарево

*********************************************************************************************************

Разяснения и указания за глухи и сляпо-глухи лица във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Предвид необходимостта от провеждане на разяснителна кампания за предстоящите избори, достъпна за всички, Ви информираме, че на сайта на Столична община се намира информация и ВИДЕОКЛИП на Български жестов език с разяснения и указания за глухи и сляпо-глухи лица във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

0887 900 998 (viber)

Посоченият телефонен номер е предназначен единствено за обслужване на хора с увреден слух, чрез осъществяване на видео-жестов превод в работно време от понеделник до петък от 09:00-17:30 ч.

Работно време на Центъра за административно обслужване на Столична община, находящ се в гр. София, ул. “Московска” № 33, партер:

Понеделник – петък: 07:30 – 19:30 часа

*********************************************************************************************************

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

В избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия се включват български граждани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и за кметове. (Решение № 2154/31.08.2023 г. на Централната избирателна комисия).

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36, съгласно ал. 2, и искането трябва да е направено при условие, че имат регистриран настоящ адрес на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са подали заявление за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат право и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат адрес на пребиваване на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са служебно вписани в избирателен списък част II или са подали декларация за вписване в списъка – част II.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок не по-късно от 14 дни преди изборния ден по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

► В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление по образец – Приложение № 17-МИ (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) и

подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община / районната администрация;
– изпратено по факс: 02 988 56 97;
– изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

► По електронен път чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква електронен подпис:

- чрез Портала на Столична община за електронни услуги – избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.  https://www.sofia.bg/for-voters  
на ел. поща psik2023@sofia.bgБЛАНКА

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

В случай че не сте успели да подадете заявление в срок не по-късно от 14 дни преди изборния ден, разполагате с допълнителна възможност в срок не по-късно от 5 дни преди изборния ден, при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на Столична община https://www.sofia.bg/voter-lists или да се свържете с нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

*********************************************************************************************************

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – ИЗБОРИ 29.10.2023 г.

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване на заявления, съгласно разпоредбите на Изборния кодект, като искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление по електронен, като може да подадете следните заявления:

► Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

► Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден – 14 октомври 2023 г. (при условие, че е наличен регистриран настоящ адрес на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден);
  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
  • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

► Чрез Министерство на електронното управление на следния адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/grazhdanski%20prava%20i%20praven%20red/elections-2023

  • Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК);
  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс);
  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
  • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;
  • Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

*********************************************************************************************************

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. “Леге” № 6 тел. 948 43 17 факс 9861837 www.sredec-sofia.org

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Кметът на район „Средец” ще проведе консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии /СИК/ на дата 19.09.2023г. /вторник/ от 10.00ч. в сградата на района на ул. „Леге” № 6, ет.2, заседателна зала, съобразно т. 34 от Хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК) за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., приета с Решение № 1951-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК, т. 28 от Календарния план за организационно-техническите задачи на Столичната общинска администрация за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., утвърден от кмета на Столична община с рег. № СОА23-ИЗ10-9/15.08.2023 г., предвид Решения № 35-МИ /14.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия София-град

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец”

*********************************************************************************************************

Места за обявяване на предварителни избирателни списъци

*********************************************************************************************************

Решение № 2180-МИ/01.09.23 г. – назначаване на Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ

*********************************************************************************************************

Решение № 2244-МИ/07.09.23 г. – промени в състава на ОИК в Решение № 2180-МИ от 1 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска  избирателна комисия в Столична община, София-град, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и поправка на техническа грешка

*********************************************************************************************************

Уведомление за провеждане на публични консултации за състав на Общинска избирателна комисия София-град за изборите за общински съветници и за кметове – 2023 година

*********************************************************************************************************

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.)

Back To Top