skip to Main Content

Към Столична община – район “Студентски” функционира Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/.     

МКБППМН е създадена на основание чл. 6, ал. 1, 2 и 3 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетнитеи съгласно Заповед на кмета на  СО – район “Студентски”.
 
Председател на комисията е г-н Петко Горанов – Кмет на Столична община – район “Студентски”. В състава на комисията са включени представители на общинската администрация, отговарящи за проблемите на образованието, представители на дирекциите “Социално подпомагане”, на полицията, както и педагози, психолози, юристи, лекари, общественици и други.
 
Председател: Петко Горанов – кмет на район „Студентски”
Заместник-председател: Искрен Арабаджиев – заместник-кмет на район „Студентски“
Секретар: Невин Шеремед

Членове:

1. Юлия Маринова – ст. юрисконсулт към СО – район „Студентски”
2. Живка Ленкова-Герогиева – инспектор към „Детска педагогическа стая“ 07 РУ – СДВР
3. Аджер Сиракова – социален работник в Отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Младост
4. Ани Тодорова – началник на отдел ОСДКС при СО – район „Студентски“
5. д-р Даниела Чавдарова – управител на Медицински център „FiHealth“
6. Явор Илиев – психолог 8 СУ „Васил Левски“
7. Савина Пчелинцева – педагогически съветник в 55 СУ „Петко Каравелов“
8. Ася Крумова – психолог
9. Ана Райкова – психолог 
  
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните осъществява следните дейности:

1. Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на СО – район  “Студентски”, издирва и установява, съвместно с инспектора от Детска педагогическа стая и дирекция “Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;  
2. Налага възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви и престъпления;  
3. Следи отблизо поведението на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителни домове, както и на осъдените условно или предсрочно освободени от поправителния дом и взема мерки за тяхното по-нататъшно развитие;  
4. Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;  
5. Налага мерки на родителите или лицата, които ги заместват, за които се установи, че не полагат допълнително грижи за възпитанието на децата си и те са извършили противообществена проява или престъпление като: предупреждение, задължаване да посещават  социално-организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието и глоба в размер от 50 до 1000 лева;  
6. Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в СО – район “Студентски” и прави предложение пред съответните държавни органи.
 
Задачи на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния – работа в училищата с директорите и педагогическото ръководство; с педагогическите съветници и класните ръководители; с родителските съвети и училищните настоятелства;
2. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните;
3. Срещи със специалисти в областта на превенцията на тютюнопушене, алкохол и наркотици;
4. Контакти с децата, настанени в корекционно-възпитателни заведения;
5. Превантивна работа с родителите и общопревантивни дейности, свързани със свободното време – спорт, изкуство;
6. Летни спортни програми за деца от социално слаби семейства и деца в риск;
7. Обучения и тренинги по актуални проблеми по отношение на поведението на малолетните и непълнолетните.

Към Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при СО – район “Студентски”  има създаден “Консултативния младежки център за помощ и подкрепа”, който подпомага дейността на комисията, като:

1. Консултира родители по отношение, на чиито деца има проведени възпитателни дела;
2. Индивидуално консултира деца и младежи, с отклонения в поведението;
3. Консултира деца и  родители, имащи проблеми с общуването и възпитанието;         
4. Осигурява социално подкрепа на излезлите от социално-педагогически интернати и възпитателни-училища интернати;
5. Подпомага реинтегрирането на децата от улицата;
6. Провежда семинари за родители – “Училище за родители”.

Специалисти психолози извършват консултации по график. Консултациите са безплатни и напълно конфиденциални!
 
Към Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните работят обществени възпитатели, които са основна форма за индивидуално-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви или такива, които са поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание.

1. Обществените възпитатели имат задача да оказват помощ на родителите или на лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитаването на малолетните и непълнолетните.
2. Общественият възпитател се определя от местната комисия, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършване на противообществени прояви на:
–  непълнолетни, освободени от наказателна отговорност и настанени във възпитателно училище – интернат;
–  непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода;
–  непълнолетни, изтърпели наказание лишаване от свобода или освободени предсрочно;
–  малолетни и непълнолетни, чийто престой във възпитателно училище-интернат и социално-педагогически интернат е прекратен;
–  малолетни и непълнолетни, за които е приложима мярката предупреждение и наблюдение.

Контакти:
Невин Шеремед – Секретар на МКБППМН, телефон: 02/ 9624666;
email: nsheremed@studentski.bg;
гр. София, Студентски град, бл. 5, ет. 3, каб. 316

Back To Top