skip to Main Content

Места за търговия на открито за продажба на великденски сувенири и цветя на площ не по-малка от 2 м2 и с продължителност не по-кратка от 5 дни на територията на район „Средец”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. “Леге” № 6, тел. 9484517  факс 9861837  www.sredec-sofia.org

З А П О В Е Д

№РСЦ22- РД 564/01.04.2022 г.

За създаване на по-добра организация на търговията с великденски сувенири и цветя на територията на район „Средец“, на основание чл. 46 от ЗМСМА и чл. 30, т. 3 от НОАМТЦУПСО

О П Р Е Д Е Л Я М:

Следните места за търговия на открито за продажба на великденски сувенири и цветя на площ не по-малка от 2 м2 и с продължителност не по-кратка от 5 дни на територията на район „Средец”, както следва:

АДРЕСбр.
бул. Витоша №152
бул. Витоша №212
бул. Витоша №372
бул. Витоша №452
бул. Витоша №53-554
бул. Витоша №592
бул. Витоша №652
бул. Патриарх Евтимий № 2-42
бул. Патриарх Евтимий № 661
ул. Г.С.Раковски № 1161
ул. Г.С.Раковски № 1231
ул. Г.С.Раковски № 153Б1
пл. Света Неделя пред църквата6
пл. Славейков №62
пл. Славейков № 72
пл. Славейков № 8-103
пл. Славейков № 114
ул. Граф Игнатиев №51
ул. Граф Игнатиев №71
ул. Граф Игнатиев №382
ул. Граф Игнатиев №40-424
ул. Дякон Игнатий №19-212
Изход метростанция НС „В. Левски” – дясно5
Изход метростанция НС „В. Левски” – ляво5
Изход метростанция СУ „Св. Кл. Охридски”4

                                                                                                                        ОБЩО: 63 бр.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ С ЦВЕТЯ И ВЕЛИКДЕНСКИ СУВЕНИРИ :

  • Срокът на действие на заповедта е от 14.04.2022 г. до 24.04.2022 г.
  • При регистриране на повече желаещи за едно място, където са обявени по-малък брой места, редът ще бъде определян на случаен принцип в присъствието на нотариус на 08.04.2022 г. Всяко физическо лице може да кандидатства за едно място.
  • Няма да бъдат одобрявани заявленията на недобросъвестно ползвали мястото търговци в предходни периоди.
  • За така определените места за търговия на открито се издават разрешения за ползване на място по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община и съгласно чл. 30, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
  • Заявленията се приемат в деловодството на район „Средец” на ул. „Леге” №6 на 04 и 05 април 2022 г. от 9:00 до 17:00 ч.
  • Подписаните разрешения се получават лично срещу представяне на лична карта на касата на район „Средец” на ул. „Леге” №6, ет. 1 от 14.04.2022 г.
  • Невзети разрешителни до 15.04.2022 г. включително ще се отдават на некласирани търговци от 18.04.2022 г.
  • При използване на местата да се спазват изискванията за безопасност на движението, опазване на чистотата и обществения ред, съгласно Наредбата за обществения ред на територията на Столична община.
  •  В разрешенията да се посочи точната стокова спецификация и срокът, за който се издават, като таксите се определят съгласно чл. 30 т. 3 и Приложение 1 т. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от СО.
  • Търговията на открито извън определените в заповедта места е забранена.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Найден Крумов началник отдел РКТСД на район „Средец”.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

Кмет на район “Средец”

Back To Top